מערכת שעות תשפ"ב
סמסטר ב'
20.2-16.6.2022

הערה: רשימת הקורסים ומועדיהם עשויים להשתנות במהלך הסמסטר.

מערכת שעות תשפ"ב
סמסטר ב'
20.2-16.6.2022

הערה: רשימת הקורסים ומועדיהם עשויים להשתנות במהלך הסמסטר.

יום רביעי

קורס חובה לדוקטורנטים.

הקורס מתקיים לרוב בימי רביעי של כל סוף חודש.

על כל דוקטורנט להיות נוכח ב – 27 מפגשי סמינר דוקטורנטים במהלך לימודי התואר, ולהציג את נושא מחקר הדוקטורט לפחות 3 פעמים במסגרת מפגשי הסמינר (הצגה נוספת של נושא הדוקטורט תהיה במסגרת מפגשי הסמינר החוגי של תלמידי ה – MA).

יום רביעי

קורס חובה לדוקטורנטים.

הקורס מתקיים לרוב בימי רביעי של כל סוף חודש.

על כל דוקטורנט להיות נוכח ב – 27 מפגשי סמינר דוקטורנטים במהלך לימודי התואר, ולהציג את נושא מחקר הדוקטורט לפחות 3 פעמים במסגרת מפגשי הסמינר (הצגה נוספת של נושא הדוקטורט תהיה במסגרת מפגשי הסמינר החוגי של תלמידי ה – MA).

יום חמישי

קורס חובה בכל תכניות הלימוד.
3 שש"ס.

The course explores the application of economic theory to environmental and natural resource management. The first part of the course addresses the theoretical foundations of the connections between the economy and the environment, the role of competitive markets, the theory of externalities in microeconomics, and the natural capital and ecosystem service framework. The role of economic valuation of environmental resources, cost-benefit analysis and cost-effectiveness analysis will be explored. The principal economic policy mechanisms for addressing environmental externalities will be presented. Finally, the course will conclude with practical examples of the application of environmental economics principles to climate change and to the spatially explicit analysis and mapping of ecosystem service values

קורס חובה בכל תכניות הלימוד לתלמידי שנה א' בלבד.
4 שש"ס. 

ביסוס הידע המדעי וההבנה לגבי השפעות האדם על הסביבה (ייצור ושימוש באנרגיה, תחבורה, פסולת, חקלאות).

הקורס יאפשר לסטודנט.ית להכיר את אתגרי משק האנרגיה, הסביבה, המים ואף המזון והכלכלה העולמית. בנוסף, במהלך הקורס נבחן את המהלכים בעולם ובישראל להתגבר על אתגרים אלה (יעדי הפיתוח בר הקיימא של האו"ם, הערכת סיכונים של הפורום הכלכלי, צמיחה ירוקה, כלכלה מעגלית ועוד).

קורס חובה לתלמידי תואר שני.
2 שש"ס.

מטרת הקורס הינה לחשוף את הסטודנטים לנושאים סביבתיים חדשים ומגוונים, לעבודות המחקר של בוגרי החוג, לעבודות תזה ודוקטורטים בתהליך, וסוגיות סביבתיות שונות הנידונות בימי עיון המתקיימים במהלך כל שנה ברחבי הארץ . במהלך הקורס יתקיימו גם הרצאות אורח של בכירים ובעלי תפקידים שונים במשק ובמוסדות וארגונים ציבוריים סביבתיים, שיסבירו על נושאי סביבה בוערים ויעלו לדיון סוגיות סביבתיות חשובות.

מפגשי הסמינר החוגי מתקיימים במהלך 2 תקופות לימוד בשנה, שבמהלכם חלה חובת נוכחות ב- 22 מפגשים.

לתכנית המפגשים – http://nrem.haifa.ac.il/?page_id=3732.

בנוסף להם, חלה חובת נוכחות (והגשת סיכומים) ב- 5 ימי עיון העוסקים בנושאים סביבתיים.

צבירת הנוכחות במפגשי הסמינר החוגי וימי העיון תעשה במהלך לימודי התואר.  

קורס ליבה בתכנית ההתמחות 'ניהול מדיניות אנרגיה'.
קורס בחירה בשאר תכניות הלימוד.
2 שש"ס.
שימו לב – הקורס מתקיים באותן השעות של הקורס 'תסקירי השפעה על הסביבה' 213.4220.

הקורס דן בתפקיד אנרגיה בכלכלה ובמאפיינים העיקריים של היצע וביקוש לאנרגיה לסוגיה. הנושאים כוללים את הקשר בין שימושי אנרגיה לצמיחה כלכלית ולסביבה; שימור; מקורות אנרגיה מתחדשים; שווקי נפט עולמים; מדיניות אנרגיה בארה"ב ובישראל. הקורס מנתח היבטים תיאורטיים ואמפיריים של התנהלות שווקי נפט, גז טבעי, פחם וחשמל. כמו כן נבחנים מסי אנרגיה, פיקוח על מחירים, יעילות אנרגטית וסוגי מדיניות לניהול היצע, ניהול ביקושים והפחתת הזיהום. במסגרת הקורס נלמד מודל הוטלינג והתיאוריה של מלטוס; הגורמים המשפיעים על מחירי הנפט ; Pick oil ; מודל הפירמה הדומיננטית לניתוח התנהגות OPEC ומתחרותיה.

קורס חובת בחירה בתכנית ההתמחות 'ניהול קיימות עירונית' במסלול ב' (פרוייקט).
קורס בחירה בשאר תכניות הלימוד.
2 שש"ס.
שימו לב – הקורס מתקיים באותן השעות של הקורס 'כלכלת אנרגיה' 213.5050.

תסקירי השפעה על הסביבה מהווים חלק מפעילות מערכת התכנון והבנייה, ומטרתם לסייע בשילוב היבטים סביבתיים בהליך קבלת ההחלטות במוסדות התכנון. התסקיר נועד לבחון – בצורה מקצועית ואובייקטיבית – את רגישות וערכיות הסביבה שבה מתוכנן פרויקט פיתוח מסוים ואת ההשפעה הצפויה מאותו פרויקט על הסביבה. על בסיס ממצאי הבדיקה, התסקיר אמור להציע פתרונות למזעור ומניעה של השפעות בלתי רצויות. מטרת הקורס היא לחשוף את הסטודנטים לעקרונות, למרכיבים ולדרכי ההפעלה של תסקיר השפעה על הסביבה. במסגרת הקורס, ידונו תפקיד התסקיר, המבנה שלו, הליך הפעלת התסקיר בעולם ובישראל, ושיטות לזיהוי ולהערכת השפעות סביבתיות של פרויקטי פיתוח.

קורס חובה בכל תכניות הלימוד.
2 שש"ס.

הקורס מקנה בקיאות במסגרת הנורמטיבית המשפטית המסדירה תחומים שונים של איכות הסביבה והכרות בלתי אמצעית עם ה"שחקנים" הפועלים בכל תחום עם הכלים המשפטיים העומדים לרשותם ועם היקף סמכויותיהם ואופני הפעלתם. בקורס יושם דגש על העלאתן ועל פתרונן של בעיות משפטיות אמיתיות המטרידות את ה"שחקנים", כמי אשר נתקלים בהן בעבודתם היומיומית.
נושאי הקורס:
הפקתה של אנרגיה ממקורות מתכלים ומתחדשים הולכתה והשימוש בה כפופים למערכת מורכבת ומתפתחת של חקיקה ושל תקינה.
רישיונות והיתרים של מתקנים להפקת אנרגיה והולכתה הפועלים בישראל ובשטחים ימיים סמוכים וכן חקיקה ישראלית מפנים אל תקינה ואל חקיקה בנושאי אנרגיה / סביבה זרה ומסתמכים על עקרונות ועל הוראות מהמשפט הבינלאומי. השלכות בין גבוליות של ייצור אנרגיה והתמודדות עם השפעות כמו שינוי אקלים מחייבים התגייסות בינלאומית, אשר גם ישראל צד לה. התפתחות דיני האנרגיה במשפט הבינלאומי והישראלי. אנרגיות נקיות / מתחדשות והשלכותיו המעשיות על הרשויות, על התעשייה ועל הצרכן בישראל. חקיקה ישראלית, אמנות ופרוטוקולים בינלאומיים תוך התמקדות בקשר בין נושאי אנרגיה, סביבה ומשאבי טבע.

יום חמישי

קורס חובה בכל תכניות הלימוד.
3 שש"ס.

The course explores the application of economic theory to environmental and natural resource management. The first part of the course addresses the theoretical foundations of the connections between the economy and the environment, the role of competitive markets, the theory of externalities in microeconomics, and the natural capital and ecosystem service framework. The role of economic valuation of environmental resources, cost-benefit analysis and cost-effectiveness analysis will be explored. The principal economic policy mechanisms for addressing environmental externalities will be presented. Finally, the course will conclude with practical examples of the application of environmental economics principles to climate change and to the spatially explicit analysis and mapping of ecosystem service values

קורס חובה בכל תכניות הלימוד לתלמידי שנה א' בלבד.
4 שש"ס. 

ביסוס הידע המדעי וההבנה לגבי השפעות האדם על הסביבה (ייצור ושימוש באנרגיה, תחבורה, פסולת, חקלאות).

הקורס יאפשר לסטודנט.ית להכיר את אתגרי משק האנרגיה, הסביבה, המים ואף המזון והכלכלה העולמית. בנוסף, במהלך הקורס נבחן את המהלכים בעולם ובישראל להתגבר על אתגרים אלה (יעדי הפיתוח בר הקיימא של האו"ם, הערכת סיכונים של הפורום הכלכלי, צמיחה ירוקה, כלכלה מעגלית ועוד).

קורס חובה לתלמידי תואר שני.
2 שש"ס.

מטרת הקורס הינה לחשוף את הסטודנטים לנושאים סביבתיים חדשים ומגוונים, לעבודות המחקר של בוגרי החוג, לעבודות תזה ודוקטורטים בתהליך, וסוגיות סביבתיות שונות הנידונות בימי עיון המתקיימים במהלך כל שנה ברחבי הארץ . במהלך הקורס יתקיימו גם הרצאות אורח של בכירים ובעלי תפקידים שונים במשק ובמוסדות וארגונים ציבוריים סביבתיים, שיסבירו על נושאי סביבה בוערים ויעלו לדיון סוגיות סביבתיות חשובות.

מפגשי הסמינר החוגי מתקיימים במהלך 2 תקופות לימוד בשנה, שבמהלכם חלה חובת נוכחות ב- 22 מפגשים.

לתכנית המפגשים – http://nrem.haifa.ac.il/?page_id=3732.

בנוסף להם, חלה חובת נוכחות (והגשת סיכומים) ב- 5 ימי עיון העוסקים בנושאים סביבתיים.

צבירת הנוכחות במפגשי הסמינר החוגי וימי העיון תעשה במהלך לימודי התואר.  

קורס ליבה בתכנית ההתמחות 'ניהול מדיניות אנרגיה'.
קורס בחירה בשאר תכניות הלימוד.
2 שש"ס.
שימו לב – הקורס מתקיים באותן השעות של הקורס 'תסקירי השפעה על הסביבה' 213.4220.

הקורס דן בתפקיד אנרגיה בכלכלה ובמאפיינים העיקריים של היצע וביקוש לאנרגיה לסוגיה. הנושאים כוללים את הקשר בין שימושי אנרגיה לצמיחה כלכלית ולסביבה; שימור; מקורות אנרגיה מתחדשים; שווקי נפט עולמים; מדיניות אנרגיה בארה"ב ובישראל. הקורס מנתח היבטים תיאורטיים ואמפיריים של התנהלות שווקי נפט, גז טבעי, פחם וחשמל. כמו כן נבחנים מסי אנרגיה, פיקוח על מחירים, יעילות אנרגטית וסוגי מדיניות לניהול היצע, ניהול ביקושים והפחתת הזיהום. במסגרת הקורס נלמד מודל הוטלינג והתיאוריה של מלטוס; הגורמים המשפיעים על מחירי הנפט ; Pick oil ; מודל הפירמה הדומיננטית לניתוח התנהגות OPEC ומתחרותיה.

קורס חובת בחירה בתכנית ההתמחות 'ניהול קיימות עירונית' במסלול ב' (פרוייקט).
קורס בחירה בשאר תכניות הלימוד.
2 שש"ס.
שימו לב – הקורס מתקיים באותן השעות של הקורס 'כלכלת אנרגיה' 213.5050.

תסקירי השפעה על הסביבה מהווים חלק מפעילות מערכת התכנון והבנייה, ומטרתם לסייע בשילוב היבטים סביבתיים בהליך קבלת ההחלטות במוסדות התכנון. התסקיר נועד לבחון – בצורה מקצועית ואובייקטיבית – את רגישות וערכיות הסביבה שבה מתוכנן פרויקט פיתוח מסוים ואת ההשפעה הצפויה מאותו פרויקט על הסביבה. על בסיס ממצאי הבדיקה, התסקיר אמור להציע פתרונות למזעור ומניעה של השפעות בלתי רצויות. מטרת הקורס היא לחשוף את הסטודנטים לעקרונות, למרכיבים ולדרכי ההפעלה של תסקיר השפעה על הסביבה. במסגרת הקורס, ידונו תפקיד התסקיר, המבנה שלו, הליך הפעלת התסקיר בעולם ובישראל, ושיטות לזיהוי ולהערכת השפעות סביבתיות של פרויקטי פיתוח.

קורס חובה בכל תכניות הלימוד.
2 שש"ס.

הקורס מקנה בקיאות במסגרת הנורמטיבית המשפטית המסדירה תחומים שונים של איכות הסביבה והכרות בלתי אמצעית עם ה"שחקנים" הפועלים בכל תחום עם הכלים המשפטיים העומדים לרשותם ועם היקף סמכויותיהם ואופני הפעלתם. בקורס יושם דגש על העלאתן ועל פתרונן של בעיות משפטיות אמיתיות המטרידות את ה"שחקנים", כמי אשר נתקלים בהן בעבודתם היומיומית.
נושאי הקורס:
הפקתה של אנרגיה ממקורות מתכלים ומתחדשים הולכתה והשימוש בה כפופים למערכת מורכבת ומתפתחת של חקיקה ושל תקינה.
רישיונות והיתרים של מתקנים להפקת אנרגיה והולכתה הפועלים בישראל ובשטחים ימיים סמוכים וכן חקיקה ישראלית מפנים אל תקינה ואל חקיקה בנושאי אנרגיה / סביבה זרה ומסתמכים על עקרונות ועל הוראות מהמשפט הבינלאומי. השלכות בין גבוליות של ייצור אנרגיה והתמודדות עם השפעות כמו שינוי אקלים מחייבים התגייסות בינלאומית, אשר גם ישראל צד לה. התפתחות דיני האנרגיה במשפט הבינלאומי והישראלי. אנרגיות נקיות / מתחדשות והשלכותיו המעשיות על הרשויות, על התעשייה ועל הצרכן בישראל. חקיקה ישראלית, אמנות ופרוטוקולים בינלאומיים תוך התמקדות בקשר בין נושאי אנרגיה, סביבה ומשאבי טבע.

יום שישי

קורס בחירה בכל תכניות הלימוד.
4 שש"ס.
שימו לב – הקורס מתקיים באותן השעות של הקורס 'היבטים אקולוגיים של תכנון עירוני' 213.4082.

המשבר הסביבתי ההולך ומתעצם מאיים לערער את יסודות החברה האנושית המודרנית. סביבת ותנאי המחייה של המין האנושי צפויים להיפגע בקצב הולך וגובר במהלך המאה ה- 21 והתנאים הנוחים שבהם אנו מורגלים, עשויים להתחלף במציאות של מחסור וקושי. למרות זאת, האסטרטגיה הרווחת בהתנהלותם של ממשלות, ארגונים ובודדים היא "לטמון את הראש בחול", להמשיך בהתנהלות של "עסקים כרגיל" ולקוות שיהיה בסדר. אסטרטגיה פטאלית זו נובעת בראש ובראשונה מהיעדר ידע ומודעות בציבור ומדירוג לקוי של סדרי עדיפויות אצל מקבלי החלטות.
קורס זה אינו מחייב ידע מוקדם בביולוגיה או אקולוגיה והוא מיועד לאנשים המעוניינים להרחיב את אופקיהם ולפקוח את עיניהם בכל הנוגע לאיכות הסביבה, מצב הטבע, תחזיות עדכניות לעתיד ואקטיביזם סביבתי.

קורס ליבה בתכנית ההתמחות 'ניהול קיימות עירונית' (לא לתלמידי שנה ב' שהשלימו את הקורסים 'אקולוגיה עירונית' ו/או 'סוגיות בקיימות עירונית').
קורס בחירה בשאר תכניות הלימוד.
4 שש"ס.
שימו לב – הקורס מתקיים באותן השעות של הקורס 'המשבר הסביבתי ושמירת טבע' 213.4081.

גופים רבים, פרטיים, ציבוריים, מדינתיים או על-מדינתיים, מנסים לבחון ולהיערך לקראת הקשיים המתגברים עם המשך גידול אוכלוסיית העולם, שמובילה להאצת תהליכי העיור ולהחרפת המאבקים על משאבים. מבין הנושאים הרבים והדיסציפלינות המעורבות, האם לתכנון העירוני יש מה להציע עבור עתיד מעורפל זה?
הסביבה האורבנית היא מערכת אקולוגית המאופיינת על ידי היסטוריה, מבנה ותפקוד, מרכיבים ביוטים ואביוטים, ומיחזור והמרה של אנרגיה וחומר . אקולוגיה עירונית משמעה שימוש בעקרונות סביבתיים בכדי לספק לתושבי המרחבים המצטופפים שירותי מערכת אקולוגית זמינים ברמת השכונה, הקהילה או היישוב, תוך צמצום מפגעים אנתרופוגניים. תחום זה עוסק גם בניסיון לצמצם השפעות הרסניות של הסביבה הטבעית על הסביבה הבנויה והאדם (כמו למשל משינויים אקלימיים).
מטרתו המרכזית של הקורס היא הכרת הבסיס התיאורטי והמחקר העדכני בתחום הקיימות העירונית, תוך לימוד מושגי יסוד, הגדרות ותפיסות עדכניות בניהול שירותי המערכת האקולוגית בסביבה האורבנית. המטרות המפורטות כוללות: לימוד והתנסות בקריאה ביקורתית של מאמרים מדעיים שהתפרסמו בכתבי עת מובילים בתחום; תרגול כתיבה אקדמית ושזירת הידע הקיים לסקירת ספרות
ביקורתית; תרגול בניתוח מרחבי, כמותני ואיכותני, של אופן ההטמעה של היבטים אקולוגיים בתכניות בניין עיר.
בין נושאי הקורס יכללו: יסודות תפיסת הקיימות העירונית, השפעות תהליכי העיור על מדדים סביבתיים (טמפ', משקעים, משטר המים, איכות אוויר, רעש, פסולת, מגוון ביולוגי וכו'), השפעת העיר על מערכות אקולוגיות סמוכות (זיהומים לסוגיהם, הפרעות, מינים פולשים וכו'), שמירת נוחות אקלימית ומניעת תופעת אי החום העירוני, התייעלות אנרגטית בעיר, טיפול בפסולת, היערכות לשינויי אקלים, טיפוח ושמירה של טבע עירוני, תכנון שטחים פתוחים בסביבה העירונית, תשתיות ירוקות ,תכנון עירוני רגיש למים, ניצול המרחב התת קרקע, עידוד הליכתיות, שיפור המרחב הציבורי, תאורת רחוב, התחדשות של מרקמים עירוניים, וערים חכמות.

קורס בחירה בכל תכניות הלימוד.
2 שש"ס.
שימו לב – הקורס מתקיים באותן השעות של הקורס 'ניתוח מערכות סביבתיות' 213.4345.

ניתוח תלת-ממדי (3D Analyst) נותן מגוון אפשרויות נוספות למשתמשים בהשוואה ל – GIS בסיסי.

 האפשרויות האלה כוללות:

א) ייצוג קווי גובה טופוגרפיים, בניינים, מקורות זיהום אוויר ומים, כל זאת כמודלים תלת-ממדיים שמאשרים את הניווט בזמן אמת.

ב) ניתוח טופוגרפי מסוגים שונים, לדוגמה: ניתוח הפניות (צפון, דרום וכו'), ניתוח שיפועים (slope rendering), ניתוח הצללות (hill-shading) וניתוח ראות (visibility analysis).

ג) חישוב הנפחים לעבודות עפר.

ד) חיפוש אחר השבילים הטופוגרפיים התלולים ביותר (visibility analysis) .

אפשרויות אלו יכולות לעזור למתכננים ולמקבלי ההחלטות בחיפוש אחר האתרים המתאימים במיוחד לצרכים שונים – דיור, תעשייה, וכו'. כמו כן, הן גם יכולות לעזור בהצגה היעילה ביותר של פרויקטים בתחום תכנון ובנייה ומחקרי ביצוע.

קורס בחירה בכל תכניות הלימוד.
3 שש"ס.
שימו לב – הקורס מתקיים באותן השעות של הקורס 'ניתוח תלת מימד – ממ"ג מתקדם' 213.4140.

This course introduces mathematical programming and modeling approach for environmental systems analysis.  Optimization methods will be applied for water resources and environmental systems management, resources conservation, and pollution control.

By the end of the course students will be able to model and optimize environmental systems for a set of constraints and objectives as well as performing sensitivity analysis of decisions.  Moreover, the course will cover concepts of tradeoff, non-inferior sets, and multi-objective optimization with particular emphasis on problems with conflicting objectives such as economic and environmental concerns.

 

Course Outline

What is environmental system analysis?
Introduction to mathematical programming
Objective function
Constraints
Decision variables
Typical types of optimization models
Linear programming
Graphical solution
Simplex method
Sensitivity analysis: shadow price/ reduced costs
Excel Solver
Formulate optimization problems
Solve optimization problems
Analyze results
Case studies
Water resources systems
Environmental systems
Mutli-objective optimization
Analysis of regulatory policy and programs
Case studies
Water resources systems
Environmental systems

יום שישי

קורס בחירה בכל תכניות הלימוד.
4 שש"ס.
שימו לב – הקורס מתקיים באותן השעות של הקורס 'היבטים אקולוגיים של תכנון עירוני' 213.4082.

המשבר הסביבתי ההולך ומתעצם מאיים לערער את יסודות החברה האנושית המודרנית. סביבת ותנאי המחייה של המין האנושי צפויים להיפגע בקצב הולך וגובר במהלך המאה ה- 21 והתנאים הנוחים שבהם אנו מורגלים, עשויים להתחלף במציאות של מחסור וקושי. למרות זאת, האסטרטגיה הרווחת בהתנהלותם של ממשלות, ארגונים ובודדים היא "לטמון את הראש בחול", להמשיך בהתנהלות של "עסקים כרגיל" ולקוות שיהיה בסדר. אסטרטגיה פטאלית זו נובעת בראש ובראשונה מהיעדר ידע ומודעות בציבור ומדירוג לקוי של סדרי עדיפויות אצל מקבלי החלטות.
קורס זה אינו מחייב ידע מוקדם בביולוגיה או אקולוגיה והוא מיועד לאנשים המעוניינים להרחיב את אופקיהם ולפקוח את עיניהם בכל הנוגע לאיכות הסביבה, מצב הטבע, תחזיות עדכניות לעתיד ואקטיביזם סביבתי.

קורס ליבה בתכנית ההתמחות 'ניהול קיימות עירונית' (לא לתלמידי שנה ב' שהשלימו את הקורסים 'אקולוגיה עירונית' ו/או 'סוגיות בקיימות עירונית').
קורס בחירה בשאר תכניות הלימוד.
4 שש"ס.
שימו לב – הקורס מתקיים באותן השעות של הקורס 'המשבר הסביבתי ושמירת טבע' 213.4081.

גופים רבים, פרטיים, ציבוריים, מדינתיים או על-מדינתיים, מנסים לבחון ולהיערך לקראת הקשיים המתגברים עם המשך גידול אוכלוסיית העולם, שמובילה להאצת תהליכי העיור ולהחרפת המאבקים על משאבים. מבין הנושאים הרבים והדיסציפלינות המעורבות, האם לתכנון העירוני יש מה להציע עבור עתיד מעורפל זה?
הסביבה האורבנית היא מערכת אקולוגית המאופיינת על ידי היסטוריה, מבנה ותפקוד, מרכיבים ביוטים ואביוטים, ומיחזור והמרה של אנרגיה וחומר . אקולוגיה עירונית משמעה שימוש בעקרונות סביבתיים בכדי לספק לתושבי המרחבים המצטופפים שירותי מערכת אקולוגית זמינים ברמת השכונה, הקהילה או היישוב, תוך צמצום מפגעים אנתרופוגניים. תחום זה עוסק גם בניסיון לצמצם השפעות הרסניות של הסביבה הטבעית על הסביבה הבנויה והאדם (כמו למשל משינויים אקלימיים).
מטרתו המרכזית של הקורס היא הכרת הבסיס התיאורטי והמחקר העדכני בתחום הקיימות העירונית, תוך לימוד מושגי יסוד, הגדרות ותפיסות עדכניות בניהול שירותי המערכת האקולוגית בסביבה האורבנית. המטרות המפורטות כוללות: לימוד והתנסות בקריאה ביקורתית של מאמרים מדעיים שהתפרסמו בכתבי עת מובילים בתחום; תרגול כתיבה אקדמית ושזירת הידע הקיים לסקירת ספרות
ביקורתית; תרגול בניתוח מרחבי, כמותני ואיכותני, של אופן ההטמעה של היבטים אקולוגיים בתכניות בניין עיר.
בין נושאי הקורס יכללו: יסודות תפיסת הקיימות העירונית, השפעות תהליכי העיור על מדדים סביבתיים (טמפ', משקעים, משטר המים, איכות אוויר, רעש, פסולת, מגוון ביולוגי וכו'), השפעת העיר על מערכות אקולוגיות סמוכות (זיהומים לסוגיהם, הפרעות, מינים פולשים וכו'), שמירת נוחות אקלימית ומניעת תופעת אי החום העירוני, התייעלות אנרגטית בעיר, טיפול בפסולת, היערכות לשינויי אקלים, טיפוח ושמירה של טבע עירוני, תכנון שטחים פתוחים בסביבה העירונית, תשתיות ירוקות ,תכנון עירוני רגיש למים, ניצול המרחב התת קרקע, עידוד הליכתיות, שיפור המרחב הציבורי, תאורת רחוב, התחדשות של מרקמים עירוניים, וערים חכמות.

קורס בחירה בכל תכניות הלימוד.
2 שש"ס.
שימו לב – הקורס מתקיים באותן השעות של הקורס 'ניתוח מערכות סביבתיות' 213.4345.
קורס בחירה בכל תכניות הלימוד.
2 שש"ס.
שימו לב – הקורס מתקיים באותן השעות של הקורס 'ניתוח מערכות סביבתיות' 213.4345.

ניתוח תלת-ממדי (3D Analyst) נותן מגוון אפשרויות נוספות למשתמשים בהשוואה ל – GIS בסיסי.

 האפשרויות האלה כוללות:

א) ייצוג קווי גובה טופוגרפיים, בניינים, מקורות זיהום אוויר ומים, כל זאת כמודלים תלת-ממדיים שמאשרים את הניווט בזמן אמת.

ב) ניתוח טופוגרפי מסוגים שונים, לדוגמה: ניתוח הפניות (צפון, דרום וכו'), ניתוח שיפועים (slope rendering), ניתוח הצללות (hill-shading) וניתוח ראות (visibility analysis).

ג) חישוב הנפחים לעבודות עפר.

ד) חיפוש אחר השבילים הטופוגרפיים התלולים ביותר (visibility analysis) .

אפשרויות אלו יכולות לעזור למתכננים ולמקבלי ההחלטות בחיפוש אחר האתרים המתאימים במיוחד לצרכים שונים – דיור, תעשייה, וכו'. כמו כן, הן גם יכולות לעזור בהצגה היעילה ביותר של פרויקטים בתחום תכנון ובנייה ומחקרי ביצוע.

קורס בחירה בכל תכניות הלימוד.
3 שש"ס.
שימו לב – הקורס מתקיים באותן השעות של הקורס 'ניתוח תלת מימד – ממ"ג מתקדם' 213.4140.

This course introduces mathematical programming and modeling approach for environmental systems analysis.  Optimization methods will be applied for water resources and environmental systems management, resources conservation, and pollution control.

By the end of the course students will be able to model and optimize environmental systems for a set of constraints and objectives as well as performing sensitivity analysis of decisions.  Moreover, the course will cover concepts of tradeoff, non-inferior sets, and multi-objective optimization with particular emphasis on problems with conflicting objectives such as economic and environmental concerns.

 

Course Outline

What is environmental system analysis?
Introduction to mathematical programming
Objective function
Constraints
Decision variables
Typical types of optimization models
Linear programming
Graphical solution
Simplex method
Sensitivity analysis: shadow price/ reduced costs
Excel Solver
Formulate optimization problems
Solve optimization problems
Analyze results
Case studies
Water resources systems
Environmental systems
Mutli-objective optimization
Analysis of regulatory policy and programs
Case studies
Water resources systems
Environmental systems

קורס קמפוס

קורס בחירה בכל תכניות הלימוד.
קורס סמינריון.
4 שש"ס.

קורס קמפוס

קורס בחירה בכל תכניות הלימוד.
קורס סמינריון.
4 שש"ס.

קורס משותף עם האוניברסיטה העברית

קורס בחירה בכל תכניות הלימוד.
2 שש"ס.
הקורס יתקיים בקמפוס האוניברסיטה העברית בירושלים.

This course will examine how communications about climate change connect with science, policy and society in the 21st century.

Communications can come in the form of peer-review research, reports and briefing but it can also emerge through media coverage, demonstrations, conversations and dialogue. We will explore, understand and critically analyze how various modes and methods of communications flow into these formal and informal spaces of inquiry and decision-making. Structured in a combination of lecture and seminar discussion formats, class sessions work through the historically-sensitive and culturally-situated climate communication and governance at multiple scales. Accessed primarily through peer-reviewed literature, sessions critically interrogate movements and dynamics in climate communication, politics and science-policy decision-making.

קורס סדנה משותף עם אוניברסיטת בר אילן והאוניברסיטה העברית

קורס בחירה בכל תכניות הלימוד.
קורס סדנה היברידי (חלק מההרצאות יתקיימו באופן פרונטאלי וחלק באמצעות הזום).
2 שש"ס.

Major shifts in human behavior are needed to avert catastrophic climate change, but how can we encourage these shifts? The fields of psychology and behavioral science are uniquely positioned to inform policymakers on this topic. This course will explain how to leverage research on human behavior to encourage the types of behavior change that are needed. We use lectures, discussions and group activities, paired with daily readings to create an intensive but fun learning experience. By the end of this course you will:

  • Learn psychological theories of behavior change
  • Create theory-based intervention strategies for encouraging pro-environmental behavior change
  • Critically evaluate research on behavior change

קורס משותף עם האוניברסיטה העברית

קורס בחירה בכל תכניות הלימוד.
2 שש"ס.
הקורס יתקיים בקמפוס האוניברסיטה העברית בירושלים.

This course will examine how communications about climate change connect with science, policy and society in the 21st century.

Communications can come in the form of peer-review research, reports and briefing but it can also emerge through media coverage, demonstrations, conversations and dialogue. We will explore, understand and critically analyze how various modes and methods of communications flow into these formal and informal spaces of inquiry and decision-making. Structured in a combination of lecture and seminar discussion formats, class sessions work through the historically-sensitive and culturally-situated climate communication and governance at multiple scales. Accessed primarily through peer-reviewed literature, sessions critically interrogate movements and dynamics in climate communication, politics and science-policy decision-making.

קורס סדנה בשיתוף אוניברסיטת בר אילן והאוניברסיטה העברית

קורס בחירה בכל תכניות הלימוד.
קורס סדנה היברידי (חלק מההרצאות יתקיימו באופן פרונטאלי וחלק באמצעות הזום).
2 שש"ס.

Major shifts in human behavior are needed to avert catastrophic climate change, but how can we encourage these shifts? The fields of psychology and behavioral science are uniquely positioned to inform policymakers on this topic. This course will explain how to leverage research on human behavior to encourage the types of behavior change that are needed. We use lectures, discussions and group activities, paired with daily readings to create an intensive but fun learning experience. By the end of this course you will:

  • Learn psychological theories of behavior change
  • Create theory-based intervention strategies for encouraging pro-environmental behavior change
  • Critically evaluate research on behavior change

בהצלחה!