מערכת שעות תשפ"ב
סמסטר קיץ
3.7-2.9.2022

הערה: רשימת הקורסים ומועדיהם עשויים להשתנות במהלך הסמסטר.

מערכת שעות תשפ"ב
סמסטר קיץ
3.7-2.9.2022

הערה: רשימת הקורסים ומועדיהם עשויים להשתנות במהלך הסמסטר.

יום חמישי

קורס ליבה בתכנית ההתמחות 'ניהול מדיניות אנרגיה'.
קורס בחירה בשאר תכניות הלימוד.
2 שש"ס.

הקורס מתמקד בהיבט הפוליטי של האנרגיה במערכת הבינלאומית. מטרתו הינה להקנות יכולת ניתוח של השפעת אנרגיה על המערכת הפוליטית הבינלאומית, ולימוד העקרונות הרלוונטיים להבנת הפוליטיקה של האנרגיה בישראל.

נושאי הקורס:

הבנת המגמות הגלובליות של משק האנרגיה בתפוקה וצריכה.
מרכזיותה של האנרגיה במציאות המודרנית.
השפעתה של האנרגיה על המערכת הבינלאומית, כולל על סכסוכים בינלאומיים.
שינויי אקלים ופוליטיקה בינלאומית.
השפעה על מדינות יצרניות וצרכניות אנרגיה עיקריות, וההשלכות על מדיניות החוץ שלהן.

קורס חובה בכל תכניות הלימוד.
3 שש"ס. 

לקורס שני חלקים. מטרת החלק הראשון להקנות כלים לקריאה, ניתוח וכתיבה של מאמר מחקרי על כל רכיביו תוך התייחסות למושגי יסוד במחקר המדעי: שאלת המחקר, השערות, מבנה המחקר, סקר ספרות וכו'.
מטרת החלק השני להציג שיטות סטטיסטיות מתקדמות לניתוח נתונים הנאספים במחקר. הקורס נועד להקנות הבנה תיאורטית וכלים מעשיים שיאפשרו לסטודנט לבצע את הניתוחים הסטטיסטיים במחקרים בתחום המחקר הסביבתי. בנוסף, הידע שיקנה הקורס נועד לשמש בסיס יעיל שיאפשר לסטודנטים ללמוד סוגי ניתוחים שונים שלא יכסו במסגרת הקורס.

קורס ליבה בתכנית ההתמחות 'ניהול מדיניות אנרגיה'.
קורס בחירה בשאר תכניות הלימוד.
2 שש"ס.
שימו לב – הקורס מתקיים באותן השעות של הקורס 'עקרונות בניה בת קיימא' 213.5225.

בקורס נלמד על יסודות המבנה הקיים והצפוי של משק האנרגיה בישראל, תוך עמידה על יישום מדיניות הממשלה וגיבוש הצעדים להגשמת יעדיה בשנים הבאות.

נושאי הקורס:

פיתוח משק האנרגיה לאור מגמות עולמיות ומקומיות.
מאפייניו העיקריים של משק האנרגיה בישראל.
תשתיות משק הדלק, החשמל והגז הטבעי.
משק החשמל: "רפורמה" בחברת החשמל וייצור פרטי; מעבר לשוק חשמל תחרותי.
גז טבעי: פיתוח משק הגז הטבעי לצורכי פנים וחוץ; תגליות חדשות ותחרות במשק.
אנרגיות מתחדשות והתייעלות אנרגטית.
תכניות הממשלה לשימוש בדלקים אלטרנטיביים.

קורס ליבה בתכנית ההתמחות 'ניהול קיימות עירונית'.
קורס בחירה בשאר תכניות הלימוד.
2 שש"ס.
שימו לב – הקורס מתקיים באותן השעות של הקורס 'משק ומדיניות אנרגיה' 213.5010.

הקורס יפגיש את הסטודנטים עם האתגרים והצרכים של הדיור במאה ה- 21, והדרכים שבניה ירוקה מציעה להתמודד עם אתגרים אלו. בין היתר, יעסוק הקורס בפעולות התכנון, הבניה והתפעול של מבנים בני קיימא, והמשמעויות של החלטות בשלבים השונים, החל מבחירת מגרש, מיקום מבנה, בחירת אופי הבניה, תשתיות, חומרים ואופי התפעול והשימוש במבנה. הסטודנטים יקבלו כלים להבנת תהליכי התכנון והבניה הירוקה, כלי המדידה, ובראשם התקן הישראלי לבניה ירוקה וכלים דומים במרחבים הגלובאליים, וכן כלי ביקורת ביחס לפער בין שאיפות ואמירות, לבין הפוטנציאל לתפעול ושימוש ירוק.

קורס חובה בכל תכניות הלימוד לתלמידי שנה א'.
קורס בחירה בכל תכניות הלימוד לתלמידי שנה ב'.
2 שש"ס.

במהלך הקורס נכיר את תחום הניהול על רבדיו השונים החל מסגנונות ניהול וסקירת מערך הניהול הארגוני וכלה בתהליכי קבלת החלטות ובאסטרטגיות לשינוי ארגוני ומבני. כמו כן, נדון ביחס שבין ניהול למנהיגות תוך סקירת גישות מרכזיות בתחום המנהיגות.

קורס ליבה בתכנית 'ניהול משאבי טבע וסביבה'.
קורס בחירה בשאר תכניות הלימוד.
קורס סמינריון.
2 שש"ס.
שימו לב – הקורס מתקיים באותן השעות של הקורס 'מיקום עסקי ומיקום אזורי' 213.4210.

הקורס נועד להקנות לסטודנטים מסגרת עיונית וכלים מתודולוגיים לתיאור , ניתוח והערכה של תהליך ההתפתחות של מדיניות
סביבתית ושל תוצריו . בין הנושאים העיקריים שידונו במסגרת הקורס נכללים : מבוא תמציתי למדיניות ציבורית ומינהל ציבורי ;
תיאוריות מרכזיות לניתוח תהליך ההתפתחות של מדיניות ציבורית ; הכלים המוסדיים העקרוניים להטמעת שיקולים סביבתיים
בתכנון ובעיצוב מדיניות בישראל ; החשיבות , המנגנונים וההישגים של שיתוף הציבור בתכנון ; מעורבותם של ארגונים סביבתיים לא
ממשלתיים (ENGO's) בתהליכי קבלת החלטות ועיצוב מדיניות סביבתית בישראל ; והתפתחות המדיניות הסביבתית לניהול
משאבי טבע ולטיפול בבעיות סביבתיות נבחרות בישראל.

קורס בחירה.
2 שש"ס.
שימו לב – הקורס מתקיים באותן השעות של הקורס 'עיצוב מדיניות סביבתית' 213.4480.

כיצד בוחרים מקום לתחנת כח או מזבלה חדשה? מה הוא 'צדק סביבתי'? כיצד משפיעים גודל העיר וצורות הבנייה על צריכת האנרגיה? מדוע קרקע עירונית עולה יותר מקרקע חקלאית? כיצד משפיעים גורמים מרחביים וסביבתיים (קירבה לצירי תנועה, אזורי תעשייה, זיהום אוויר, רעש וכו') על מחירי נדל"ן בערים הגדולות? 

הקורס יתמקד במתן תשובות לשאלות אלה ואחרות, הקשורות לפיתוח ותכנון עירוני, אזורי וסביבתי. הוא יגדיר ויפרט את המרכיבים, העקרונות והתופעות הבולטות של המיקום מבחינה אזורית, סביבתית, כלכלית וחברתית. הלימודים יתרכזו בקריטריונים כמותיים ואיכותיים של מיקום ואסטרטגיות, המאפשרות לצמצם את ההשפעות השליליות של מיקום לא מוצלח. בנוסף, יגדיר הקורס ויפרט מושגים ופאראדיגמות עיקריות של מיקום: כגון: 'עיר קומפקטית', 'יעדוי קרקע מקומיים בלתי רצויים' ('Locally Undesirable Land Uses- LULU'), 'צדק סביבתי', 'קוטב הצמיחה' וכו'.

קורס חובת בחירה בתכנית ההתמחות 'ניהול קיימות עירונית' במסלול ב'.
קורס בחירה בשאר תכניות הלימוד.
קורס סמינריון.
2 שש"ס.

הקורס מיועד לחשוף את המשתתפים להלכי תכנון עירוני ואזורי בישראל ובעולם, לפוטנציאל ולשימושים שניתן לעשות בשיטות תכנוניות לצרכי ניהול סביבתי. תכנית הקורס שואפת לפתח ולהקנות יכולת לתכנון שיטתי ומדעי של סביבה החשופה לביקוש מתחרה של שימושי קרקע שונים. הקורס יתמקד בהגדרה של מושגי יסוד, גישות ועקרונות של תכנון מרחבי, ובמתודולוגיה של יישומם, כולל שיטות המחקר לתחום זה. במסגרת הקורס יושם דגש על שיטות ועל סוגיות עקרוניות הכרוכות באיסוף, ניתוח והערכה של מידע תכנוני, ועל הקניית כושר לתכנון משאבים המשלב עקרונות ניהול עם מידע תכנוני ועם מדיניות מוסדית.

יום חמישי

קורס ליבה בתכנית ההתמחות 'ניהול מדיניות אנרגיה'.
קורס בחירה בשאר תכניות הלימוד.
2 שש"ס.

הקורס מתמקד בהיבט הפוליטי של האנרגיה במערכת הבינלאומית. מטרתו הינה להקנות יכולת ניתוח של השפעת אנרגיה על המערכת הפוליטית הבינלאומית, ולימוד העקרונות הרלוונטיים להבנת הפוליטיקה של האנרגיה בישראל.

נושאי הקורס:

הבנת המגמות הגלובליות של משק האנרגיה בתפוקה וצריכה.
מרכזיותה של האנרגיה במציאות המודרנית.
השפעתה של האנרגיה על המערכת הבינלאומית, כולל על סכסוכים בינלאומיים.
שינויי אקלים ופוליטיקה בינלאומית.
השפעה על מדינות יצרניות וצרכניות אנרגיה עיקריות, וההשלכות על מדיניות החוץ שלהן.

קורס חובה בכל תכניות הלימוד.
3 שש"ס. 

לקורס שני חלקים. מטרת החלק הראשון להקנות כלים לקריאה, ניתוח וכתיבה של מאמר מחקרי על כל רכיביו תוך התייחסות למושגי יסוד במחקר המדעי: שאלת המחקר, השערות, מבנה המחקר, סקר ספרות וכו'.
מטרת החלק השני להציג שיטות סטטיסטיות מתקדמות לניתוח נתונים הנאספים במחקר. הקורס נועד להקנות הבנה תיאורטית וכלים מעשיים שיאפשרו לסטודנט לבצע את הניתוחים הסטטיסטיים במחקרים בתחום המחקר הסביבתי. בנוסף, הידע שיקנה הקורס נועד לשמש בסיס יעיל שיאפשר לסטודנטים ללמוד סוגי ניתוחים שונים שלא יכסו במסגרת הקורס.

קורס ליבה בתכנית ההתמחות 'ניהול מדיניות אנרגיה'.
קורס בחירה בשאר תכניות הלימוד.
2 שש"ס.
שימו לב – הקורס מתקיים באותן השעות של הקורס 'עקרונות בניה בת קיימא' 213.5225.

בקורס נלמד על יסודות המבנה הקיים והצפוי של משק האנרגיה בישראל, תוך עמידה על יישום מדיניות הממשלה וגיבוש הצעדים להגשמת יעדיה בשנים הבאות.

נושאי הקורס:

פיתוח משק האנרגיה לאור מגמות עולמיות ומקומיות.
מאפייניו העיקריים של משק האנרגיה בישראל.
תשתיות משק הדלק, החשמל והגז הטבעי.
משק החשמל: "רפורמה" בחברת החשמל וייצור פרטי; מעבר לשוק חשמל תחרותי.
גז טבעי: פיתוח משק הגז הטבעי לצורכי פנים וחוץ; תגליות חדשות ותחרות במשק.
אנרגיות מתחדשות והתייעלות אנרגטית.
תכניות הממשלה לשימוש בדלקים אלטרנטיביים.

קורס ליבה בתכנית ההתמחות 'ניהול קיימות עירונית'.
קורס בחירה בשאר תכניות הלימוד.
2 שש"ס.
שימו לב – הקורס מתקיים באותן השעות של הקורס 'משק ומדיניות אנרגיה' 213.5010.

הקורס יפגיש את הסטודנטים עם האתגרים והצרכים של הדיור במאה ה- 21, והדרכים שבניה ירוקה מציעה להתמודד עם אתגרים אלו. בין היתר, יעסוק הקורס בפעולות התכנון, הבניה והתפעול של מבנים בני קיימא, והמשמעויות של החלטות בשלבים השונים, החל מבחירת מגרש, מיקום מבנה, בחירת אופי הבניה, תשתיות, חומרים ואופי התפעול והשימוש במבנה. הסטודנטים יקבלו כלים להבנת תהליכי התכנון והבניה הירוקה, כלי המדידה, ובראשם התקן הישראלי לבניה ירוקה וכלים דומים במרחבים הגלובאליים, וכן כלי ביקורת ביחס לפער בין שאיפות ואמירות, לבין הפוטנציאל לתפעול ושימוש ירוק.

קורס חובה בכל תכניות הלימוד לתלמידי שנה א'.
קורס בחירה בכל תכניות הלימוד לתלמידי שנה ב'.
2 שש"ס.

במהלך הקורס נכיר את תחום הניהול על רבדיו השונים החל מסגנונות ניהול וסקירת מערך הניהול הארגוני וכלה בתהליכי קבלת החלטות ובאסטרטגיות לשינוי ארגוני ומבני. כמו כן, נדון ביחס שבין ניהול למנהיגות תוך סקירת גישות מרכזיות בתחום המנהיגות.

קורס ליבה בתכנית 'ניהול משאבי טבע וסביבה'.
קורס בחירה בשאר תכניות הלימוד.
קורס סמינריון.
2 שש"ס.
שימו לב – הקורס מתקיים באותן השעות של הקורס 'מיקום עסקי ומיקום אזורי' 213.4210.

הקורס נועד להקנות לסטודנטים מסגרת עיונית וכלים מתודולוגיים לתיאור , ניתוח והערכה של תהליך ההתפתחות של מדיניות
סביבתית ושל תוצריו . בין הנושאים העיקריים שידונו במסגרת הקורס נכללים : מבוא תמציתי למדיניות ציבורית ומינהל ציבורי ;
תיאוריות מרכזיות לניתוח תהליך ההתפתחות של מדיניות ציבורית ; הכלים המוסדיים העקרוניים להטמעת שיקולים סביבתיים
בתכנון ובעיצוב מדיניות בישראל ; החשיבות , המנגנונים וההישגים של שיתוף הציבור בתכנון ; מעורבותם של ארגונים סביבתיים לא
ממשלתיים (ENGO's) בתהליכי קבלת החלטות ועיצוב מדיניות סביבתית בישראל ; והתפתחות המדיניות הסביבתית לניהול
משאבי טבע ולטיפול בבעיות סביבתיות נבחרות בישראל.

קורס בחירה.
2 שש"ס.
שימו לב – הקורס מתקיים באותן השעות של הקורס 'עיצוב מדיניות סביבתית' 213.4480.

כיצד בוחרים מקום לתחנת כח או מזבלה חדשה? מה הוא 'צדק סביבתי'? כיצד משפיעים גודל העיר וצורות הבנייה על צריכת האנרגיה? מדוע קרקע עירונית עולה יותר מקרקע חקלאית? כיצד משפיעים גורמים מרחביים וסביבתיים (קירבה לצירי תנועה, אזורי תעשייה, זיהום אוויר, רעש וכו') על מחירי נדל"ן בערים הגדולות? 

הקורס יתמקד במתן תשובות לשאלות אלה ואחרות, הקשורות לפיתוח ותכנון עירוני, אזורי וסביבתי. הוא יגדיר ויפרט את המרכיבים, העקרונות והתופעות הבולטות של המיקום מבחינה אזורית, סביבתית, כלכלית וחברתית. הלימודים יתרכזו בקריטריונים כמותיים ואיכותיים של מיקום ואסטרטגיות, המאפשרות לצמצם את ההשפעות השליליות של מיקום לא מוצלח. בנוסף, יגדיר הקורס ויפרט מושגים ופאראדיגמות עיקריות של מיקום: כגון: 'עיר קומפקטית', 'יעדוי קרקע מקומיים בלתי רצויים' ('Locally Undesirable Land Uses- LULU'), 'צדק סביבתי', 'קוטב הצמיחה' וכו'.

קורס חובת בחירה בתכנית ההתמחות 'ניהול קיימות עירונית' במסלול ב'.
קורס בחירה בשאר תכניות הלימוד.
קורס סמינריון.
2 שש"ס.

הקורס מיועד לחשוף את המשתתפים להלכי תכנון עירוני ואזורי בישראל ובעולם, לפוטנציאל ולשימושים שניתן לעשות בשיטות תכנוניות לצרכי ניהול סביבתי. תכנית הקורס שואפת לפתח ולהקנות יכולת לתכנון שיטתי ומדעי של סביבה החשופה לביקוש מתחרה של שימושי קרקע שונים. הקורס יתמקד בהגדרה של מושגי יסוד, גישות ועקרונות של תכנון מרחבי, ובמתודולוגיה של יישומם, כולל שיטות המחקר לתחום זה. במסגרת הקורס יושם דגש על שיטות ועל סוגיות עקרוניות הכרוכות באיסוף, ניתוח והערכה של מידע תכנוני, ועל הקניית כושר לתכנון משאבים המשלב עקרונות ניהול עם מידע תכנוני ועם מדיניות מוסדית.

יום שישי

קורס ליבה בתכנית ההתמחות 'ניהול קיימות עירונית'.
קורס בחירה בשאר תכניות הלימוד.
2 שש"ס.
שימו לב – הקורס חופף בשעות שלו עם הקורס 'סטטיסטיקה מרחבית' 213.5210.

יותר ממחצית תושבי העולם גרים בערים, ומערכת התחבורה נועדה לאפשר את קיום הקשרים הכלכליים, החברתיים והתרבותיים של אוכלוסיות אלה. התחזיות מורות, כי עקב הגידול בפעילות העירונית עד לשנת 2050, כמות הק"מ-נוסע בערים תורחב פי 3-4 יחסית לשנת 2000. התפתחויות אלה יוצרות עומסים גדולים על התשתיות ואמצעי התחבורה הקיימים, וגורמות להידרדרות מתמדת בביצועי המערכת, כולל תאונות דרכים והשפעות שליליות על הסביבה. תפיסת הקיימות במערכות התחבורה נועדה למתן תהליכים אלה ולמצב את מערכת התחבורה, כך שתוכל למלא את ייעודה בהצלחה.

הקורס נועד להציג את מכלול המרכיבים, הכלים, ובעיות היסוד של מערכות תחבורה עירוניות, ולהציג עקרונות ותפיסות של פיתוח וניהול לשיפור תפקודיה של מערכת התחבורה העירונית.

קורס בחירה בכל תכניות הלימוד.
קורס קדם נדרש – 'שימושי ממ"ג' 213.4011.
2 שש"ס.
שימו לב – הקורס חופף בשעות שלו עם הקורס 'תחבורה בת קיימא' 213.5215.

מטרת הקורס הינה רכישת מידע ומיומניות של שימוש בשיטות סטטיסטיות מתקדמות בממ"ג, הכוללות: מדדי "דמיון מרחבי" (מדד Hot Spot Analysis, S'MORAN), שיטות הרגרסיה המרחבית (Spatial Error & Geographically Weighted Regression LAG), חישוב וכיול של מודלים של אינטרפולציה מרחבית. 

קורס בחירה בכל תכניות הלימוד.
2 שש"ס.

הקורס יגדיר ויפרט את המרכיבים, העקרונות והתופעות הבולטות של פיתוח בר-קיימא: סביבתיות, כלכליות וחברתיות. הלימודים יתרכזו במטרות כלליות של פיתוח בר-קיימא (sustainable development goals (SDGs ודרכי השגתן; קריטריונים כמותיים ואיכותניים של פיתוח בר-קיימא; אסטרטגיות הפיתוח אשר מצמצמות את הנזקים הסביבתיים והחברתיים של הפיתוח ואי-שוויון מרחבי. בנוסף, הקורס יגדיר ויפרט את התיאוריות והפרדיגמות העיקריות של פיתוח בר-קיימא והתפתחות התחום, מהתיאוריה של מלתוס ועד תיאוריות מודרניות של ביטחון סביבתי, ערים חכמות וערים ביו-מורפיות.

יום שישי

קורס ליבה בתכנית ההתמחות 'ניהול קיימות עירונית'.
קורס בחירה בשאר תכניות הלימוד.
2 שש"ס.
שימו לב – הקורס חופף בשעות שלו עם הקורס 'סטטיסטיקה מרחבית' 213.5210.

יותר ממחצית תושבי העולם גרים בערים, ומערכת התחבורה נועדה לאפשר את קיום הקשרים הכלכליים, החברתיים והתרבותיים של אוכלוסיות אלה. התחזיות מורות, כי עקב הגידול בפעילות העירונית עד לשנת 2050, כמות הק"מ-נוסע בערים תורחב פי 3-4 יחסית לשנת 2000. התפתחויות אלה יוצרות עומסים גדולים על התשתיות ואמצעי התחבורה הקיימים, וגורמות להידרדרות מתמדת בביצועי המערכת, כולל תאונות דרכים והשפעות שליליות על הסביבה. תפיסת הקיימות במערכות התחבורה נועדה למתן תהליכים אלה ולמצב את מערכת התחבורה, כך שתוכל למלא את ייעודה בהצלחה.

הקורס נועד להציג את מכלול המרכיבים, הכלים, ובעיות היסוד של מערכות תחבורה עירוניות, ולהציג עקרונות ותפיסות של פיתוח וניהול לשיפור תפקודיה של מערכת התחבורה העירונית.

קורס בחירה בכל תכניות הלימוד.
קורס קדם נדרש – 'שימושי ממ"ג' 213.4011.
2 שש"ס.
שימו לב – הקורס חופף בשעות שלו עם הקורס 'תחבורה בת קיימא' 213.5215.

מטרת הקורס הינה רכישת מידע ומיומניות של שימוש בשיטות סטטיסטיות מתקדמות בממ"ג, הכוללות: מדדי "דמיון מרחבי" (מדד Hot Spot Analysis, S'MORAN), שיטות הרגרסיה המרחבית (Spatial Error & Geographically Weighted Regression LAG), חישוב וכיול של מודלים של אינטרפולציה מרחבית. 

קורס בחירה בכל תכניות הלימוד.
2 שש"ס.

הקורס יגדיר ויפרט את המרכיבים, העקרונות והתופעות הבולטות של פיתוח בר-קיימא: סביבתיות, כלכליות וחברתיות. הלימודים יתרכזו במטרות כלליות של פיתוח בר-קיימא (sustainable development goals (SDGs ודרכי השגתן; קריטריונים כמותיים ואיכותניים של פיתוח בר-קיימא; אסטרטגיות הפיתוח אשר מצמצמות את הנזקים הסביבתיים והחברתיים של הפיתוח ואי-שוויון מרחבי. בנוסף, הקורס יגדיר ויפרט את התיאוריות והפרדיגמות העיקריות של פיתוח בר-קיימא והתפתחות התחום, מהתיאוריה של מלתוס ועד תיאוריות מודרניות של ביטחון סביבתי, ערים חכמות וערים ביו-מורפיות.

בהצלחה!