עבודות תזה של בוגרי החוג

 

אודליה שריראא למוג ליטמן השפעת מינוח של תאריכי תפוגה על התנהגות צרכנים לשם צמצום אובדן מזון

נוי קדוש זיהוי התקפות סייבר על מערכת אספקת מים על ידי שימוש במסווג חד-ערכי

עומר חוטקובסקי מגמות, התפתחויות ושינויים בשיח המשא ומתן תחת אמנת האקלים

אורי לוצקי בחינת הגורמים המשפיעים על שוק הגנת הסייבר על תשתיות אנרגיה קריטיות

זינא גאנם Spiders in an agroecological system-vineyardמירב טל-מעוןQuantifying the interdependency, reliability and vulnerability of interdependent systems

ניבה תדמור-שלו ניתוח עלות תועלת של הפקת חלבון מאצות ימיות והסתברות מחירו העתידי של החלבון

ורד איל סלדינגר עצי חרוב בשכונות מגורים חדשות בישראל: הטמעת הידע בתכנון ובביצוע

יניב ראובן מחקר חתך לבחינת קשר בין זיהום האוויר במטרופולין חיפה לבין התחלואה בשכונת הוד הכרמל (דניה) בחיפה

עילי קורן פיתוח מודל מקיף לשיקוף נחלים מקיים (חברתי – כלכלי – סביבתי)

נג'וא בסיס עישון בקרב גברים בעדה הדרוזית בישראל: היבטים סביבתיים וסוציו-אקונומיים

שושי אופק תמריצים לבניה ירוקה ומידת השפעתם על תהליך קבלת החלטות של שחקנים ראשיים

חיתאם דלאשה הערכת סיכונים בריאותיים בסביבת מפעל אספלט בכפר בועיינה-נוד'ידאת

גלעד בן מאיר תכנון מודל לחווה חקלאית לימודית על פי עקרונות הקיימות

נעמה שפירא ניתוח קונפליקטים סביבתיים-כלכליים באמצעות כלים מתורת המשחקים

טל סילבר בניית מודל דייג מרחבי בכנרת לבחינת ממשק הדייג באגם

שרית דבראשוילי השפעת זיהום אוויר על תחלואת הסרטן באזור מפרץ חיפה עם השוואות ארציות

תמיר גדות הקשר בין חשיפה לאור מלאכותי ובין השמנה

מרים אבואסל אגבריה פיתוח מודל לניהול אופטימלי של טיפול בשפכים לרמה מתקדמת והשקייה בקולחים

עידן ליבס השפעתן הכלכלית של תגליות הגז בישראל

יערית ליכט ניהול טוב יותר של עודפי תוצרת חקלאית (ירקות ופירות)

אורן אזארי הערכה כלכלית של הגן הבוטני במכללת אורנים

ליאור הר שגיא השפעת לכידות חברתית על מודעות סביבתית ועל אורח חיים מקיים

איתי ציון טיפול בקרקע מזוהמת בדלקים באמצעות צמחים

לינה גרוטובוי הערכת עמדות ותפיסות הצרכנים בישראל בנושא התוויות הסביבתיות, מיתוג סביבתי ושיווק חברתי

זויה זיברפרב קבלה ציבורית של מערכות מים אפורים לשימוש חוזר בעיר "מעלות-תרשיחא"

עדי צ'אפל ניתוח דיווחי פליטות והעברות לסביבה בישראל (2012 ו- 2013) והשוואתם לגרמניה (2012)

עומר לביא הפקת אנרגיית רוח בישראל והשפעתה הסביבתית

אוהד לוי נכונות הלקוחות לאמץ השימוש ב'רשת החכמה' (Smart Grid) של חברת החשמל

איציק השקו השפעת פתיחת מנהרות הכרמל על איכות האוויר בחיפה

מיא גינזבורג ההבדלים שבין קהילות כפי שנמדד במדד טביעת הרגל האקולוגית שלהן

אורנה רביב הערכה כלכלית של ההשפעות הסביבתיות של טורבינות רוח לייצור אנרגיה

נעם רווח השפעה סביבתית השוואתית בין צורות התיישבות שונות: השימוש במדרך האקולוגי ככלי מדידה

דנה מיניס פליטת גזי חממה CH4, N2O, CO2 ממרבצי פרות חלב: שילוב של טיפולים מכניים שונים להקטנת הפליטות

סמדר טנר השפעת עיבודים חקלאיים על איכות קרקע לס ופוטנציאל הסחיפה ברוח

מחמוד טאהא ניהול משק המים על ידי תאגיד מים וביוב אזורי (מאגד בתוכו יותר משני יישובים) בהשוואה לתאגיד חד רשותי (מאגד בתוכו יישוב אחד)

יואב פלד ניתוח כלכלי של שירותי מערכת אקולוגית, הנובעים מממשקים שונים לשימור קרקע בפרדס צעיר בשרון

ערן דרקסלר שינויים בהרכב מי הנגר כתוצאה מהשינוי בפני הקרקע והצומח בכרמל, לאחר שריפת דצמבר 2010

חגית שאשא היבטים כלכליים בתפישת הקיימות בקרב אנשי חינוך סביבתי בישראל

טלי זוהר בחינת שינויים בהרגלי צריכת החשמל הביתית כתוצאה מהתקנת פאנלים סולריים על גגות הבית

אבי אלגזי ניתוח העלויות בהתמודדות תחנות הכוח החופיות, עם פלישת מדוזות למתקנים הימיים

בל וייס השפעת תהליך ההסמכה לבית ספר ירוק על אימוץ תרבות מקיימת בבית הספר והתפתחות אזרחות סביבתית של התלמידים

יעל רוזנפלד בחינת הזיקה בין תושבים לטבע עירוני סמוך: ואדי לוטם כמקרה חקר

רונן פלר הערכת אופן הטמעת נושא "שינויי האקלים" בבתי הספר התיכוניים בישראל

מעיין זרביב חקלאות אורגנית בסמיכות ליישוב כעורף ירוק המספק שירותים סביבתיים ליישוב ותועלות כלכליות, מוריד מדרך אקולוגי ומצמצם
השפעות חיצוניות שליליות

עידו גרינברג העדפת השקעות בורסאיות בחברות כתלות בהתנהלותן הסביבתיות, אצל משקיעים קטנים בישראל

אורי בן חיים אסטרטגיות הניהול הסביבתי לנמלי הים: מקרה בוחן של נמל חיפה

עמית ארד הכדאיות הכלכלית של שיקום ענף הדייג המיכמורת המסחרי בים התיכון, ישראל

עמוס שטיבלמן הפסולת כמשאב: בחינת עלויות ותועלות כלכליות וסביבתיות מניצול פסולת פלסטיק בישראל, באמצעות ניתוח עלות תועלת
והערכת מחזור חיים

יוני שטרן פיתוח בר קיימא בתחום התיירות בבקעת עובדה ובחינת מועמדותה לרשימת אתרי מורשת עולמית

מור סמואלסון בחינה טכנולוגית וכלכלית של צבעים למניעת צימדה (פאולינג), כחלופה ידידותית לסביבה לשימוש בכלור,
במערכות מי קירור של תחנות כוח חופיות

הדס ילניק בחינת פרויקט קומפוסט בבניינים בשכונת בית הכרם בירושלים, מפרוייקט מקומי לפרוייקט עירוני

מור רוזמן יישום חלופות להגנה מנסיגת המצוק בחוף בית ינאי על פי העדפת הציבור

שירי חפר הפחתת השימוש בשקיות נשיאה מפלסטיק: ניתוח חלופות לטיפול בבעיה

שי חכם בדיקת שינוי עמדות פוליטיות והצבעה למלפגות ירוקות של תלמידים/סטודנטים בעקבות חשיפה לחינוך סביבתי
בבתי ספר/אוניברסיטאות

חגית נברו פיתוח טכנולוגי לחטויי בחום של תמרים מהזן דקל: נור כתחליף לאיוד במתיל

נעמי קן לי כרמי מיזוג בין צרכים אקולוגיים והעדפות חברתיות ליצירת מערכת בת-קיימא בהיבט הכלכלי, בשמורה הביוספרית בכרמל

מיכל נחמני בחינה כלכלית משפטית של יישום אמצעי רגולציה בתחום היעילות האנרגטית של תאורה בישראל

עוזי ניסים היחמור הפרסי (Dama Mesopotamica) בחי-בר כרמל: מודל דמוגרפי בתנאי שבי בעזרת מטריצת לזלי וניתוח עלות-תועלת

בשמת בוטלייר עוקב פלורוצנטי ככלי בניהול אירועי זיהום מיםטל שגבניתוח כלכלי של סקר הפסולת 2005 ומשמעותו על הטיפול בפסולת מוצקה בישראל

הילה פוטרמן תפיסת 'תווית סביבתית' והשפעתה על החלטות צריכה של מוצרי הנאה מול מוצרי הכרח

סעדיה סלים ניתוח גורמים המשפיעים על התנהגות הנהג וצריכת הדלק בקואופרטיב 'אגד'

ניסים צרור ניתוח השפעה של תפיסת רכבים על השלכה בלתי חוקית בפסולת בניין במחוז חיפה

ורד זיידמן בדיקת הקשר בין סופות חול ואבק (חלקיקי PM10) ותנאים מטאורולוגיים במטרופולין חיפה לבין תדירות הפניות לבתי חולים באזור

לילך ענבר צריכת מוצרים אקולוגיים מול מוצרים טכנולוגיים: תפקיד החדשנות

אורן עזריה כניסת מינים זרים לישראל: הערכת סיכונים וניהולם

יפעת ברון שיקום ופיתוח שטחים הסובלים מזיהום קרקע לטובת שימושי קרקע פתוחים או מבונים: יישום גישת ניתוח עלות-תועלת

דאוד אבו דאוד בחינת דרכי פעילותם של ארגונים ירוקים בירדן ובישראל

אלכס רוייטברג הערכת ההשפעה הסביבתית של חבילת תיור בעזרת מודל "טביעת הרגל האקולוגית"

דוד סדקוביץ בחינת הקשר בין תבניות מרחביות של זיהום אוויר בגוש דן לבין מערך ניטור איכות אוויר

סאמיה נאפר גורמי משיכה וגורמי דחייה סביבתיים להגירה פנימית של אזרחים ערביים מכפר לעיר בישראל

טל וינברג מפגעי יתושים עוקצים במרכז הארץ: ניתוח כלכלי-סביבתי

בלה גנקין תבניות מרחביות של זיהום אוויר, תפישתן על ידי הציבור והשפעתן על ערכי הנדל"ן בעיר: ניתוח מקרה של אזור חיפה והקריות

עדי נתיב מידת יישום תקן ניהול איכות הסביבה (ISO 14001) בארגונים מתועדים, וגורמים המשפיעים על יישומו

עודד יעקובי בניה ירוקה כאמצעי לחסכון באנרגיה

רויטל וינשטוק ניתוח גורמים המשפיעים על התנהגות של פרות בקר בשטחי מרעה בהם ערוצי נחלים הזורמים לכנרת

יונתן גילבן Ecological footprint as a tool for sustainable urban management: A case study of two residential neighborhoods in the city of Haifa

דני ברויטמן ניתוח כלכלי של מערך הפרדה במקור של פסולת ביתית בישראל

אפרת אלימלך היבטים ניהוליים בטיפול בפסולת מסוכנת בישראל. מקרה בוחן: איגוד ערים חיפה

לירון שפירא ניתוח הגורמים האקולוגיים והמרחביים להתפשטות אשלים באגם כפר ברוך

מיקי רפפורט-רום השפעת שינויי אקלים על שימושי קרקע ושטחים פתוחים

רועי פדרמן מיחזור חומר אורגני מפסולת ביתית בישראל: היבטים כלכליים וסביבתיים

יובל כהן השפעת אנפות הלילה Nycticorax, המקננות בעמק בית שאן, על טריפת דגים בבריכות הדגים של כפר רופין והיבטים כלכליים של השפעה זו

תמי יוגב-בגיו תחקיר השפעות של זיהום אוויר באזור תחנת הכוח בחדרה על שינויים בתפקודי ריאות בקרב ילדים

ג'מאל זריקיאגן ההיקוות של נהר הירמוך כפוטנציאל לזיהום מי הכנרת

נירית ורדי בחינת השפעות שינויי אקלים ושרפות על מגוון מיני הצמחים בפארק הכרמל

שי אסייג פריסתם, אחזקתם ודפוסי השימוש של פארקים ציבוריים בחיפה

איתי קלוג קשר אפשרי בין זיהום אור ושכיחות סרטן השד

ליה קורט השפעת שימושי קרקע וגורמים סביבתיים על דפוסי שיחור, מזון ואכילה של הנשר האירו-אסיאתי (Gyps fulvous) ברמת הגולן

הלנה סגל פתרון הנדסי, כלכלי וסביבתי לעודפי בוצת השפד"ן

נעמה לינדמן היבטים אקולוגיים-כלכליים של "פרויקט העגורים" בעמק החולה

הילה טנא אמנת המגוון הביולוגי: האם מדינת ישראל מקיימת את האמנה שהיא חתומה עליו

דוד חיים השפעות כלכליות של שינויי אקלים גלובליים: הערכת הכנסות נטו בסקטור החקלאי בישראל כפונקציה של משקעים, טמפרטורה ודשנים

שרון גולדזון הערכה כלכלית של פרויקט אוכלוסיית צבי הים

דן גוטליב אופני פעילות והשפעה של ארגוני סביבה חוץ-ממשלתיים (ה"חברה להגנת הטבע" ו"אדם, טבע ודיון") על תכנון החופים בשנים 1997-2003

אייל שני אספקטים כלכליים בשיקומו של הר הפסולת בחירייה

שי לוי השפעת דריכת מטיילים על הקרקע והצמחייה בחניוני אורנים בכרמל

נחום יהושע השפעת השינוי האקלימי על חופי ישראל: הערכה כלכלית של הנזקים הצפויים לשטחי החוף של ישראל עקב עליית פני הים

יעל חורש ניתוח ביו-כלכלי של שימור נשרים: הערכת התועלת הכלכלית מצפייה בנשר (Gyps fulvous), ובדיקת עלויות ומאפייני שימוש ביולוגיים בתחנות האכלה

דפנה גן היבטים ניהוליים הקשורים לצמצום כמות הפסולת, הנשלחת מאתר חירייה להטמנה

מידד קיסינגר המדרך האקולוגי (Ecological Footprint) ככלי לאומדן השפעת הפעילות העירונית על משאבי הטבע ואיכות הסביבה

זיו צמח ניתוח השפעות סביבתיות צפויות מעלייה גלובאלית בריכוז ה- CO2: מאקרו-אצות בעלות פוטנציאל מסחרי, כמודל ביולוגי כלכלי

תמי מילגרום שינוי מדיניות בנציבות המים: מבקר המדינה וניהול משק המים בישראל

איריס גביש היבטים כלכליים-סביבתיים של החלת "חוק אריזות" בישראל, בהתבסס על ניתוח השוואתי של חוקי אריזות במדינות אירופה

חגי קופשטיין השימוש בהרכב קהילת היונקים הקטנים כביו-אינדיקטור למידת ההפרעה הקיימת במערכות אקולוגיות קולטות נופשים

מיכל פולנסקי השוואת מערך המחזור בין מועצה מקומית טבעון ומועצה אזורית משגב

מרואן חושאן ריכוז/התפלגות הומולוגית של חומרים פעילי שטח נוניוניים בחופי ישראל והשפעתם הפיסיולוגית על דגים, כבסיס להערכת סיכון
בריאותי/סביבתי