רשימת קורסי חובה בתכנית ניהול מדיניות אנרגיה

הערה: רשימת הקורסים נתונה לשינויים, ועשויה להשתנות משנה לשנה.

הערה: ציון עובר בקורס- 66.

סטטיסיטיקה תיאורית:

 1. מיון לפי מהות המשתנה ולפי רמות מדידה.
 2. ארגון נתונים – טבלאות וגרפים.
 3. מדדי מרכז – שכיח חציון וממוצע, אפיון צורת ההתפלגות, קביעת מדד אופייני.
 4. מדדי פיזור – תחום, תחום בין-רבעוני, שונות וסטית תקן, תכונות משמעות והקשר לצורת ההתפלגות.
 5. מדדי מיקום יחסי – דירוג אחוזוני וציוני תקן.
 6. מדדי קשר.

הסתברות:

 1. מרחב מדגם, אירועים והסתברויות.
 2. משתנה מקרי וסוגי התפלגויות.

סטטיסטיקה הסקתית:

 1. מבחן Z למדגם יחיד.
 2. מבחן T למדגם יחיד.

ביסוס הידע המדעי וההבנה לגבי היווצרות מקורות אנרגיה מתכלים, השפעות סביבתיות של חיפוש, הפקה, הובלה, הולכה ושימוש באנרגיה על הסביבה (וההיפך).

היכרות עם אתגרי משק האנרגיה, הסביבה, המים ואף המזון והכלכלה העולמית.

נושאי הקורס:

 1. אנרגיה מהי?, אתגרי משק האנרגיה
 2. נפט והפקתו
 3. פחם והפקתו
 4. גז טבעי, פצלי גז, פצלי שמן והפקתם
 5. אנרגיה ומים
 6. מדיניות וניהול אנרגיה

במהלך הקורס יתקיימו סיורים לימודיים.

הקורס נועד להקנות הבנה תיאורטית וכלים מעשיים שיאפשרו לסטודנט לבצע את הניתוחים הסטטיסטיים במחקרים בתחום המחקר הסביבתי. הידע שיקנה הקורס נועד לשמש בסיס יעיל שיאפשר לסטודנטים ללמוד סוגי ניתוחים שונים שלא יכוסו במסגרת הקורס.

לקורס 2 חלקים:

 1. הקניית כלים לקריאה, ניתוח וכתיבה של מאמר מחקרי על כל רכיביו תוך התייחסות למושגי יסוד במחקר המדעי: שאלת המחקר, השערות, מבנה המחקר, סקר ספרות וכו'.
 2. הצגת שיטות סטטיסטיות מתקדמות לניתוח נתונים הנאספים במחקר.

נושאי לימוד:

 • סוגי דגימה
 • הסקה סטטיסטית, השוואת ממוצעים (מבחני t)
 • ניתוח שונות חד-כיווני
 • רגרסיה ליניארית פשוטה; קו הריבועים הפחותים; הנחות מודל הרגרסיה; בדיקת מובהקות המשוואה; רווח בר סמך לפרמטרים ;בדיקת השערות על הפרמטרים
 • רגרסיה ליניארית מרובה; שיטות הרצה שונות: רגרסיה בצעדים, רגרסיה היררכית; משתנים מסבירים קטגוריאליים – משתני דמה; טרנספורמציות על משתנים
 • ניתוח גורמים
 • מהימנות

The course explores the application of economic theory to environmental and natural resource management. The first part of the course addresses the theoretical foundations of the connections between the economy and the environment, the role of competitive markets, the theory of externalities in microeconomics, and the natural capital and ecosystem service framework. The role of economic valuation of environmental resources, cost-benefit analysis and cost-effectiveness analysis will be explored. The principal economic policy mechanisms for addressing environmental externalities will be presented. Finally, the course will conclude with practical examples of the application of environmental economics principles to climate change and to the spatially explicit analysis and mapping of ecosystem service values

מטרת הקורס הינה לחשוף את הסטודנטים לנושאים סביבתיים חדשים ומגוונים, לעבודות המחקר של בוגרי החוג, לעבודות תזה ודוקטורטים בתהליך, וסוגיות סביבתיות שונות הנידונות בימי עיון המתקיימים במהלך כל שנה ברחבי הארץ . במהלך הקורס יתקיימו גם הרצאות אורח של בכירים ובעלי תפקידים שונים במשק ובמוסדות וארגונים ציבוריים סביבתיים, שיסבירו על נושאי סביבה בוערים ויעלו לדיון סוגיות סביבתיות חשובות.

מפגשי הסמינר החוגי מתקיימים במהלך 2 תקופות לימוד בשנה, שבמהלכם חלה חובת נוכחות ב- 22 מפגשים.

בנוסף להם, חלה חובת נוכחות (והגשת סיכומים) ב- 5 ימי עיון העוסקים בנושאים סביבתיים.

צבירת הנוכחות במפגשי הסמינר החוגי וימי העיון תעשה במהלך לימודי התואר.  

מטרת הפורום למחקר הינה להקנות כלים ומיומנויות לכתיבת עבודת מחקר אקדמית בין-תחומית בהיקף מורחב (תזה) או מצומצם (פרויקט). במסגרת זו, יתנסה התלמיד בבחירת נושא מחקר, בניסוח של שאלת מחקר, הנחות והשערות, בעיגון הנושא בספרות הרלוונטית באמצעות סקירת הרקע התיאורטי והאמפירי, בפיתוח רעיונות תיאורטיים ו/או פתרונות יישומיים ומערכתיים, בעיצוב שיטת מחקר, ביישום אמפירי של השיטה, בניתוח של ממצאי המחקר ודיון בהם, ובכתיבה של תזה/פרויקט בהתאם לכללים הנהוגים.

המפגשים והמטלות במסגרת הפורום נועדו לסייע לסטודנטים בהטמעת מגוון של מושגי יסוד ובתרגול השימוש בשיטות וכלים שנרכשו במהלך הלימודים.

הקורס מקנה בקיאות במסגרת הנורמטיבית המשפטית המסדירה תחומים שונים של איכות הסביבה, והיכרות בלתי אמצעית עם ה"שחקנים" הפועלים בכל תחום עם הכלים המשפטיים העומדים לרשותם ועם היקף סמכויותיהם ואופני הפעלתם. בקורס יושם דגש על העלאתן ועל פתרונן של בעיות משפטיות אמיתיות המטרידות את ה"שחקנים", כמי אשר נתקלים בהם בעבודתם היומיומית.

נושאי הקורס:

 1. הפקתה של אנרגיה ממקורות מתכלים ומתחדשים, הולכתה והשימוש בה כפופים למערכת מורכבת ומתפתחת של חקיקה ושל תקינה.
 2. רישיונות והיתרים של מתקנים להפקת אנרגיה והולכתה הפועלים בישראל ובשטחים ימיים סמוכים, וכן חקיקה ישראלית מפנים אל תקינה ואל חקיקה בנושאי אנרגיה/סביבה זרה ומסתמכים על עקרונות ועל הוראות מהמשפט הבינלאומי.
 3. השלכות בין-גבולויות של ייצור אנרגיה והתמודדות עם השפעות, כמו: שינויי אקלים, מחייבים התגייסות בינלאומית, אשר גם ישראל צד לה.
 4. סקירת התפתחות דיני האנרגיה במשפט הבינלאומי והישראלי.
 5. סקירת האנרגיות הנקיות/מתחדשות והשלכותיו המעשיות על הרשויות, על התעשייה ועל הצרכן בישראל.
 6. דיון וניתוח חקיקה ישראלית, אמנות ופרוטוקולים בינלאומיים, תוך התמקדות בקשר בין נושאי אנרגיה. 

הקורס דן בתפקיד האנרגיה בכלכלה ובמאפיינים העיקריים של היצע וביקוש לאנרגיה. הוא מנתח היבטים תיאורטיים ואמפיריים של התנהלות שווקי נפט, גז טבעי, פחם וחשמל, וכן נבחנים מסי אנרגיה, פיקוח על מחירים, יעילות באנרגיה וסוגי מדיניות להפחתת הזיהום.

נושאי הקורס:

 1. הקשר בין שימושי אנרגיה לצמיחה כלכלית ולסביבה.
 2. שימור.
 3. מקורות אנרגיה מתחדשים.
 4. שווקי נפט עולמים.
 5. מדיניות אנרגיה בארה"ב ובישראל.

הקורס מתמקד בהיבט הפוליטי של האנרגיה במערכת הבינלאומית. מטרתו הינה להקנות יכולת ניתוח של השפעת אנרגיה על המערכת הפוליטית הבינלאומית, ולימוד העקרונות הרלוונטיים להבנת הפוליטיקה של האנרגיה בישראל.

נושאי הקורס:

 1. הבנת המגמות הגלובליות של משק האנרגיה בתפוקה וצריכה.
 2. מרכזיותה של האנרגיה במציאות המודרנית.
 3. השפעתה של האנרגיה על המערכת הבינלאומית, כולל על סכסוכים בינלאומיים.
 4. שינויי אקלים ופוליטיקה בינלאומית.
 5. השפעה על מדינות יצרניות וצרכניות אנרגיה עיקריות, וההשלכות על מדיניות החוץ שלהן.

בקורס נלמד על יסודות המבנה הקיים והצפוי של משק האנרגיה בישראל, תוך עמידה על יישום מדיניות הממשלה וגיבוש הצעדים להגשמת יעדיה בשנים הבאות.

נושאי הקורס:

 1. פיתוח משק האנרגיה לאור מגמות עולמיות ומקומיות.
 2. מאפייניו העיקריים של משק האנרגיה בישראל.
 3. תשתיות משק הדלק, החשמל והגז הטבעי.
 4. משק החשמל: "רפורמה" בחברת החשמל וייצור פרטי; מעבר לשוק חשמל תחרותי.
 5. גז טבעי: פיתוח משק הגז הטבעי לצורכי פנים וחוץ; תגליות חדשות ותחרות במשק.
 6. אנרגיות מתחדשות והתייעלות אנרגטית.
 7. תכניות הממשלה לשימוש בדלקים אלטרנטיביים.

הסטודנטים ינתחו, באמצעות הבנת הטכנולוגיות והכוחות הכלכליים והפוליטיים הפועלים בשוק, את משק האנרגיות המתחדשות בארץ ובעולם. כתיבת סמינריון והכנת ערך לוויקי יאפשרו התמקדות והעמקה בסוגיות אלה.

נושאי הקורס: 

 1. אנרגיה מתחדשת
 2. אנרגיה סולארית
 3. הרוח ומקומה בסל מקורות האנרגיה
 4. ביומסה ומקומה בסל מקורות האנרגיה
 5. כוח המים- אנרגיה הידרואלקטרית

Climate change has profound implications for human wellbeing, society and natural ecosystems. The need for regionally tailored climate change adaptation initiatives will call for vast investments by governments, international organizations and development agencies. Adaptation interventions aim to reduce the climate-related vulnerability of the wellbeing of human populations and ecosystems at risk. The purpose of this course is to equip non-specialists with a broad understanding of the principal threats to human wellbeing and ecosystem health that derive from climatic changes and to produce a deeper awareness of the prospects and trade-offs of adaptation and risk reduction. Examples of expected impacts and adaptation strategies from different sectors are presented and discussed.

סך כל מספר השש"ס לקורסי החובה בתכנית- 24 שש"ס

  סטודנטים הלומדים במסלול א' עם כתיבת עבודת גמר מחקרית- תזה (28 שש"ס), או מסלול ב' עם כתיבת פרויקט גמר (36 שש"ס) יוכלו להשלים את יתרת השש"ס מקורסי הבחירה הבאים, וכן מקורסים מהחוג למנהל עסקים (באישור החוג), או הקורסים המשותפים של האוניברסיטה העברית בירושלים ואוניברסיטת בר-אילן.

קורסי בחירה

הערה: רשימת הקורסים נתונה לשינויים, ועשויה להשתנות משנה לשנה.

ארגונים בעולם מקבלים על עצמם תקני ניהול סביבה וולנטריים אשר מציבים לארגון אתגרים סביבתיים מעבר לנדרש על פי חוק. 

בקורס נעמיק ונבחן כיצד משפיעה מערכת תקנים על הפעילות במפעל ניהול הסיכונים (הסביבתיים והפיננסיים). 

מערכות למידע גיאוגרפי נותנות מגוון רב של אפשרויות למשתמשים בתחומי תכנון ואיכות הסביבה. האפשרויות האלה כוללות:

 1. מיפוי יעיל של שטחים עם שימושי קרקע שונים.
 2. שילוב הנתונים (לדוגמא: נתוני מפקד) עם מפות קיימות.
 3. בחירת שטחים המתאימים במיוחד לצרכים שונים- דיור, תעשייה, תיירות, שמירת טבע וכו'.
 4. תצוגת התפלגות של ישובים ואזורים לפי גודלם, רמת הפיתוח, זיהום אוויר, רמה חברתית-כלכלית וכו'.
 5.  חיפוש אחר המקומות המתאימים ביותר למיקום פונקציות ייחודיות, עסקים ובנייה ציבורית, לדוגמא: סופרמרקטים, שדות תעופה, בתי חולים ומרכזי קניות.
 6.  בחירת תוואי תנועה באזורים מאוכלסים ועריכת נדל"ן. 

הקורס יגדיר ויפרט את המרכיבים, עקרונות, תופעות בולטות ותהליכי פיתוח של מערכות GIS. הלימודים יתרכזו בצד הישומי של המערכות הללו, כגון: פתרונות לסוגיות שונות של תכנון בתחומים שונים- תכנון ופיתוח עירוני ואזורי, ניטור איכות הסביבה וכו'. תרגילים בשימוש ופיתוח מערכות GIS בהדרכת המרצה ילוו את ההרצאות הפרונטליות.

הקורס נועד להקנות לסטודנטים מסגרת עיונית וכלים מתודולוגיים לתיאור, ניתוח והערכה של תהליך ההתפתחות של מדיניות סביבתית ושל תוצריו. בין הנושאים העיקריים שידונו במסגרת הקורס נכללים:

 1. מבוא תמציתי למדיניות ציבורית ומינהל ציבורי.
 2. תיאוריות מרכזיות לניתוח תהליך ההתפתחות של מדיניות ציבורית.
 3. הכלים המוסדיים העקרוניים להטמעת שיקולים סביבתיים בתכנון ובעיצוב מדיניות בישראל.
 4. החשיבות, המנגנונים וההישגים של שיתוף הציבור בתכנון.
 5. מעורבותם של ארגונים סביבתיים לא-ממשלתיים (ENGO's) בתהליכי קבלת החלטות ועיצוב מדיניות סביבתית בישראל.
 6. התפתחות המדיניות הסביבתית לניהול משאבי טבע ולטיפול בבעיות סביבתיות נבחרות בישראל.

הסביבה הבנויה היא סביבה אקולוגית המאופינת על ידי היסטוריה, מבנה ותפקוד, מרכיבים ביוטים וא-ביוטים, ומיחזור והמרה של אנרגיה וחומר. אקולוגיה עירונית הוא תת-תחום מחקר בתחום האקולוגיה, שעוסק בקשרי הגומלין בין בעלי חיים, צמחים ובני אדם ובין סביבתם הבנויה. אקולוגיה של הסביבה הבנויה משמעה שימוש בעקרונות אקולוגיים כדי לספק לתושבי המרחבים המבונים שירותי סביבה זמינים, ולצמצם את הנזקים הנגרמים לסביבה עקב הדרישה הגבוהה למשאבים טבעיים וייצור מוגבר של פסולת. תחום זה עוסק גם בניסיון לצמצם השפעות הרסניות של הסביבה הטבעית על הסביבה הבנויה (כמו: מניעת הצפות מנגר ומעליית פני הים ועוד). 

מטרתו המרכזית של הקורס היא להציג מושגי יסוד, הגדרות ותפיסות עדכניות בניהול שירותי המערכת האקולוגית בסביבה הבנויה. 

נושאי הקורס:

 1. יסודות תפיסת הקיימות בסביבה הבנויה
 2. מטרות העל של עיר מקיימת 
 3. הסביבה העירונית לעומת סביבות אחרות
 4. השפעות תהליכי העיור על מדדים סביבתיים (טמפרטורה, משקעים, משטר המים, איכות אוויר, מגוון ביולוגי וכו')
 5. מאפייני המינים החיים בעיר
 6. שינויים ביולוגיים והתנהגותיים
 7. חשיבות השמירה על טבע עירוני ושט"פ בסביבה העירונית
 8. קשר בין טיפוח טבע עירוני ומגוון ביולוגי
 9. הגדלת המגוון הביולוגי בעיר
 10. ניהול מינים במערכת האקולוגית העירונית
 11. תשתיות ירוקות
 12. תכנון עירוני רגיש למים
 13. פרמקלצ'ר עירוני
 14. מעורבות הציבור בתכנון ובניהול של טבע עירוני

יותר ממחצית תושבי העולם גרים בערים, ומערכת התחבורה נועדה לאפשר את קיום הקשרים הכלכליים, החברתיים והתרבותיים של אוכלוסיות אלה. התחזיות מורות, כי עקב הגידול בפעילות העירונית עד לשנת 2050, כמות הק"מ-נוסע בערים תורחב פי 3-4 יחסית לשנת 2000. התפתחויות אלה יוצרות עומסים גדולים על התשתיות ואמצעי התחבורה הקיימים, וגורמות להידרדרות מתמדת בביצועי המערכת, כולל תאונות דרכים והשפעות שליליות על הסביבה. תפיסת הקיימות במערכות התחבורה נועדה למתן תהליכים אלה ולמצב את מערכת התחבורה, כך שתוכל למלא את ייעודה בהצלחה.

הקורס נועד להציג את מכלול המרכיבים, הכלים, ובעיות היסוד של מערכות תחבורה עירוניות, ולהציג עקרונות ותפיסות של פיתוח וניהול לשיפור תפקודיה של מערכת התחבורה העירונית.

נושאי הקורס:

 1. מבוא לתחבורה עירונית
 2. גודש תנועה
 3. השפעות סביבה
 4. מאפייני תנועה של רחוב עירוני
 5. נגישות לעומת ניידות
 6. מדדי ביצוע
 7. מאפייני תפקוד ותכנון של רחוב עירוני
 8. הולכי רגל, שבילי אופניים, מיתון תנועה, אזורי 30 קמ"ש
 9. ביקוש לתחבורה, תחזיות, הצבות תנועה, עלויות, ערך הזמן, חסרונות חיצוניים
 10. שימוש באגרות גודש לצורך ניהול תנועה עירונית
 11. ניטור וניהול מערכת התנועה
 12. תחבורה ציבורית: מאפייני שירות, רגולציה, תחרותיות
 13. מדיניות חניה
 14. בטיחות ותאונות דרכים
 15. תפיסת העיר החכמה
 16. דוגמאות של יישום תפיסות תחבורה ואמצעי ניהול בערים בעולם.

הקורס יפגיש את הסטודנטים עם האתגרים והצרכים של הדיור במאה ה- 21, והדרכים שבניה ירוקה מציעה להתמודד עם אתגרים אלו. בין היתר, יעסוק הקורס בפעולות התכנון, הבניה והתפעול של מבנים בני קיימא, והמשמעויות של החלטות בשלבים השונים, החל מבחירת מגרש, מיקום מבנה, בחירת אופי הבניה, תשתיות, חומרים ואופי התפעול והשימוש במבנה. הסטודנטים יקבלו כלים להבנת תהליכי התכנון והבניה הירוקה, כלי המדידה, ובראשם התקן הישראלי לבניה ירוקה וכלים דומים במרחבים הגלובאליים, וכן כלי ביקורת ביחס לפער בין שאיפות ואמירות, לבין הפוטנציאל לתפעול ושימוש ירוק.

הקורס מיועד לחשוף את המשתתפים בו להלכי תכנון עירוני ואזורי בישראל ובעולם, לפוטנציאל ולשימושים שניתן לעשות בשיטות תכנוניות לצרכי ניהול נדל"ן ושמאות. תכנית הקורס שואפת לפתח ולהקנות יכולת לתכנון שיטתי ומדעי של סביבה החשופה לביקוש מתחרה של שימושי קרקע שונים. הקורס יתמקד בהגדרה של מושגי יסוד, גישות ועקרונות של תכנון מרחבי, ובמתודולוגיה של יישומם, כולל שיטות המחקר לתחום זה. במסגרת הקורס יושם דגש על שיטות ועל סוגיות עקרוניות הכרוכות באיסוף, ניתוח והערכה של מידע תכנוני, ועל הקניית כושר לתכנון משאבים, המשלב עקרונות ניהול עם מידע תכנוני ועם מדיניות מוסדית.

במסגרת הקורס ייחשפו הסטודנטים לנושאים מהותיים בניהול הפסולת בישראל, לאור המדיניות המשתנה של המשרד להגנת הסביבה. מחנה המחקר שיתקיים במסגרת הקורס יכלול פגישות עם מקבלי החלטות מהמגזר הציבורי, הפרטי ויזמים, לשם זיהוי חסמים להתקדמות התחום בישראל. נבקר אצל יזמים, מתקני מיון וטיפול בפסולת, ויתקיימו פגישות עם גורמים שונים בענף. מחנה המחקר ילווה באוטובוס צמוד והלינה תהיה באכסניה מסודרת.

מטרת הקורס היא להקנות לתלמידים היכרות עם מקורות המים הטבעיים העיליים, התת-קרקעיים והאנתרופוגניים של מדינת ישראל, כבסיס להבנת פוטנציאל המים, משבר המים ומדיניות המים.

נושאי הקורס:

 1. הגשם בישראל- כמויות, תפרוסות ועוצמות.
 2. הכנרת- השכוב באגם, מאזן המים, איכות המים, זיהום.
 3. אקוויפר החוף- הידרוגיאולוגיה, מאזן, איכות המים.
 4. אקוויפר ההר- הידרוגיאולוגיה, מאזן, איכות המים.
 5. אקוויפרים משניים.
 6. המילוי החוזר.
 7. מים עיליים, שטפונות ואיבודי תמסורת.
 8. מי-קולחין.
 9. התפלה.

המשבר הסביבתי ההולך ומתעצם מאיים לערער את יסודות החברה האנושית המודרנית. סביבת ותנאי המחייה של המין האנושי צפויים להיפגע בקצב הולך וגובר במהלך המאה ה- 21 והתנאים הנוחים שבהם אנו מורגלים, עשויים להתחלף במציאות של מחסור וקושי. למרות זאת, האסטרטגיה הרווחת בהתנהלותם של ממשלות, ארגונים ובודדים היא "לטמון את הראש בחול", להמשיך בהתנהלות של "עסקים כרגיל" ולקוות שיהיה בסדר. אסטרטגיה פטאלית זו נובעת בראש ובראשונה מהיעדר ידע ומודעות בציבור ומדירוג לקוי של סדרי עדיפויות אצל מקבלי החלטות. 

מטרות הקורס:

 1. הבנת חשיבות השמירה על הסביבה.
 2. מתן תמונה עדכנית על המשבר הסביבתי והתהליכים הצפויים להתרחש במהלך המאה ה- 21.
 3. הכרת האינטרסים והכוחות הפוליטיים המשפיעים על מצב הסביבה ועל המאמצים לשימורה.
 4. היכרות עם עקרונות ושיטות בשמירת טבע ודרכי פעולה של תנועות וארגונים לשמירת טבע בארץ ובעולם.

הנושאים שילמדו בקורס:

 1. מה זה טבע? על מה אנחנו מעוניינים לשמור? מדוע צריך לשמור על הטבע? הקשר בין שירותי מערכת למגוון מינים, קריסת מערכות אקולוגיות.
 2. הכחדה, הדרכים שבהן פוגע האדם בטבע- פגיעה בבתי גידול, קיטוע בית גידול, ניצול יתר, מינים פולשים.
 3. מה מצב הטבע בימינו? תחזיות למצב הטבע בעתיד, תרחישים אפשריים להתדרדרות סביבתית, טביעת רגל אקולוגית.
 4. עקרונות בשמירת טבע- מין מפתח, מין דגל, שימור מין, שימור מערכת אקולוגית.
 5. התפתחות התנועה לאיכות הסביבה בעולם המערבי, מאבקים סביבתיים מפורסמים, גופי שמירת טבע בארץ ובעולם.
 6. שמירת טבע בישראל- הצלחות וכישלונות, שמורות טבע בארץ.
 7. ניהול שמורות טבע ושטחים פתוחים, ממשק ורמת התערבות, שמורה ביו-ספרית.
 8. מנהיגות סביבתית. מה צריך לעשות כדי להציל את העולם? 

הקורס אינו מחייב ידע מוקדם בביולוגיה או אקולוגיה, והוא מיועד לאנשים המעוניינים להרחיב את אופקיהם ולפקוח את עיניהם בכל הנוגע לאיכות הסביבה, מצב הטבע, תחזיות עדכניות לעתיד ואקטיביזם סביבתי.

מטרת הקורס הינה רכישת מידע ומיומניות של שימוש בשיטות סטטיסטיות מתקדמות בממ"ג, הכוללות: מדדי "דמיון מרחבי" (מדד Hot Spot Analysis, S'MORAN), שיטות הרגרסיה המרחבית (Spatial Error & Geographically Weighted Regression, LAG), חישוב וכיול של מודלים של אינטרפולציה מרחבית. 

כיצד בוחרים מקום לתחנת כח או מזבלה חדשה? מה הוא 'צדק סביבתי'? כיצד משפיעים גודל העיר וצורות הבנייה על צריכת האנרגיה? מדוע קרקע עירונית עולה יותר מקרקע חקלאית? כיצד משפיעים גורמים מרחביים וסביבתיים (קירבה לצירי תנועה, אזורי תעשייה, זיהום אוויר, רעש וכו') על מחירי נדל"ן בערים הגדולות? 

הקורס יתמקד במתן תשובות לשאלות אלה ואחרות, הקשורות לפיתוח ותכנון עירוני, אזורי וסביבתי. הוא יגדיר ויפרט את המרכיבים, העקרונות והתופעות הבולטות של המיקום מבחינה אזורית, סביבתית, כלכלית וחברתית. הלימודים יתרכזו בקריטריונים כמותיים ואיכותיים של מיקום ואסטרטגיות, המאפשרות לצמצם את ההשפעות השליליות של מיקום לא מוצלח. בנוסף, יגדיר הקורס ויפרט מושגים ופאראדיגמות עיקריות של מיקום: כגון: 'עיר קומפקטית', 'יעדוי קרקע מקומיים בלתי רצויים' ('Locally Undesirable Land Uses- LULU'), 'צדק סביבתי', 'קוטב הצמיחה' וכו'.

Part 1: Green Entrepreneurship  

Objectives

 • Use tools and frameworks to assess the promise of a new business idea
 • To gain the basic knowledge necessary to build its own professional company and develop strategic thinking skills
 • Be able to more effectively communicate a new business idea (e.g., to a potential partner, a financial backers or your boss) so that you maximize your chances of turning this idea into reality.
 • Become familiar with the rules and laws of Intellectual Property Rights
 • Explore market opportunities created by environmental and sustainability issues
 • Via selected case studies this course will help you better understand environmental and sustainability innovation and entrepreneurship. The venture capital industry frequently refers to these innovations as greentech, cleantech, green entrepreneurship, or ecopreneurship.

Introduce students to frameworks and tools

Part 2: Environmental Project Management

Objectives

 • Produce a statement of work (SOW) and decompose overall project goals.
 • Develop a work breakdown structure (WBS)
 • Estimate time needed for completing various sub-tasks in project
 • Analyze task dependencies to identify project’s critical path and project schedule.
 • Establish project budget
 • Track performance against project plans and budget
 • Assess risks of project failure

companies use to achieve environmental innovation in designing products and production processes

מערכות למידע גיאוגרפי נותנות מגוון רב של אפשרויות למשתמשים בתחומי תכנון ואיכות הסביבה. האפשרויות האלה כוללות:

 1. מיפוי יעיל של שטחים עם שימושי קרקע שונים.
 2. שילוב הנתונים (לדוגמא: נתוני מפקד) עם מפות קיימות.
 3. בחירת שטחים המתאימים במיוחד לצרכים שונים- דיור, תעשייה, תיירות, שמירת טבע וכו'.
 4. תצוגת התפלגות של ישובים ואזורים לפי גודלם, רמת הפיתוח, זיהום אוויר, רמה חברתית-כלכלית וכו'.
 5. חיפוש אחר המקומות המתאימים ביותר למיקום פונקציות ייחודיות, עסקים ובנייה ציבורית, לדוגמא: סופרמרקטים, שדות תעופה, בתי חולים ומרכזי קניות.
 6. בחירת תוואי תנועה באזורים מאוכלסים ועריכת נדל"ן.

הקורס יגדיר ויפרט את המרכיבים, עקרונות, תופעות בולטות ותהליכי פיתוח של מערכות GIS. הלימודים יתרכזו בצד היישומי של המערכות הללו, כגון: פתרונות לסוגיות שונות של תכנון בתחומים שונים- תכנון ופיתוח עירוני ואזורי, ניטור איכות הסביבה וכו'. תרגילים בשימוש ופיתוח מערכות GIS בהדרכת המרצה ילוו את ההרצאות הפרונטליות. 

ניתוח תלת-ממדי (3D Analyst) נותן מגוון אפשרויות נוספות למשתמשים בהשוואה ל- GIS בסיסי. האפשרויות האלה כוללות:

 1. ייצוג קווי גובה טופוגרפיים, בניינים, מקורות זיהום אוויר ומים, כל זאת כמודלים תלת-ממדיים, שמאשרים את הניווט בזמן אמת.
 2. ניתוח טופוגרפי מסוגים שונים, לדוגמא: ניתוח הפניות (צפון, דרום וכו'), ניתוח שיפועים (Slope Rendering), ניתוח הצללות (Hill-Shading) וניתוח ראות (Visibility Analysis).
 3. חישוב הנפחים לעבודות עפר.
 4. חיפוש אחר השבילים הטופוגרפיים התלולים ביותר (Steepest Path Finding).

אפשריות אלו יכולות לעזור למתכננים ולמקבלי ההחלטות בחיפוש אחר האתרים המתאימים במיוחד לצרכים שונים- דיור, תעשייה וכו'. כמו כן, הן גם יכולות לעזור בהצגה היעילה ביותר של פרויקטים בתחום תכנון ובנייה ומחקרי ביצוע. 

הקורס יגדיר ויפרט את המרכיבים, עקרונות, תופעות בולטות ותהליכי פיתוח של מערכות תלת-ממד ב- GIS. הלימודים יתרכזו בצד הישומי של המערכות הללו, כגון: פתרונות לסוגיות שונות של תכנון בתחומים שונים- תכנון ופיתוח עירוני ואזורי, ניטור איכות הסביבה וכו'. תרגילים בשימוש ופיתוח מערכות GIS בהדרכת המרצה ילוו את ההרצאות הפרונטליות.

דרישות קדם:

קורס 'שימוש במערכות מידע גיאוגרפיות'.

"קיימות מקומית" משמעה קידום של פיתוח בר-קיימא ברמת השכונה, הקהילה, היישוב או הרשות. רעיון זה הינו הביטוי ברמה המקומית של עקרונות אג'נדה 21, שאומצה בוועידת ריו ב- 1992. נושא הקיימות המקומית הולך ותופס מקום מרכזי בסדר היום של מדינות רבות, מפותחות ומתפתחות כאחד, ועקרונות הפיתוח המקיים הפכו לאבני יסוד בפיתוחם של אלפי יישובים בעולם. גם בישראל, מקודם הנושא באינטנסיביות מאז ראשית שנות ה- 2000.

המטרה המרכזית של הקורס הנה הכרת הבסיס התיאורטי והמחקר העדכני בתחום הקיימות המקומית. המטרות המפורטות כוללות:

 1. לימוד והתנסות בקריאה ביקורתית של מאמרים מדעיים, שהתפרסמו בכתבי עת מובילים בתחום ומספר ספרים רלוונטיים.
 2. תרגול כתיבה אקדמית ושזירת הידע הקיים לסקירת ספרות ביקורתית.
 3. פיתוח יכולת להובלת דיון בנושאים מדעיים מורכבים.

The sustainable management of the scarce available freshwater resources – both for human use and preservation of healthy natural water ecosystems – is a key tenet of Israel’s environmental management and policy. The purpose of this course is to provide the theoretical and technical knowledge on the crucial water quality parameters, the regulatory and health requirements for water consumption and disposal, and the technologies involved in the treatment of water, both for drinking purposes and wastewater treatment. The specific focus is on the basic aspects of the various involved treatment processes, with the objective of providing guidance to those students who are either beginning to deal with these subjects or feel the need to organize the knowledge gained during their work experience in a better-structured and comprehensive framework

The scarcity and poor quality of the available water resources are major limitations for the sustainable development of many areas worldwide. In the Mediterranean, a growing water demand for agricultural, industrial and domestic use increases the competition among sectors for the available resources and decreasing annual precipitations due to climate change are expected to result in additional stress. Under these circumstances, the water sector increasingly relies on supply augmentation by exploiting non-conventional resources – such as saline water, recycled effluents and harvested rainwater. The purpose of this course is to provide the students with an understanding of the various aspects involved in the exploitation of non-conventional and marginal quality water resources and to acquaint them with the principal technological tools available. The specific focus is on the environmental implications of the proposed techniques from the standpoint of sustainable water management

Course Description

This course introduces mathematical programming and modeling approach for environmental systems analysis.  Optimization methods will be applied for water resources and environmental systems management, resources conservation, and pollution control.

By the end of the course students will be able to model and optimize environmental systems for a set of constraints and objectives as well as performing sensitivity analysis of decisions.  Moreover, the course will cover concepts of tradeoff, non-inferior sets, and multi-objective optimization with particular emphasis on problems with conflicting objectives such as economic and environmental concerns.

 

Course Outline

 1. What is environmental system analysis?
 2. Introduction to mathematical programming
 • Objective function
 • Constraints
 • Decision variables
 • Typical types of optimization models
 1. Linear programming
 • Graphical solution
 • Simplex method
 • Sensitivity analysis: shadow price/ reduced costs
 1. Excel Solver
 • Formulate optimization problems
 • Solve optimization problems
 • Analyze results
 1. Case studies
  • Water resources systems
  • Environmental systems
 2. Mutli-objective optimization
 3. Analysis of regulatory policy and programs
 4. Case studies
  • Water resources systems
  • Environmental systems

מטרת הקורס הינה היכרות עם אגני ניקוז של נחלי הארץ- התשתית הפיזית, ההידרולוגיה, שימושי הקרקע, ההתיישבות ומכלול הסוגיות הסביבתיות והניהוליות שבו, פתרונותיהן ותכניות העתיד. 

הקורס בנוי על 2 מפגשים מקדימים בכיתה, 2 ימי שדה, הכוללים מפגשים בשטח עם אנשי מפתח מתחומים ומוסדות שונים, הפועלים בתחום אגני הניקוז.

הקורס יציג לתלמידים את עקרונות החינוך הסביבתי ואת מטרותיו. במהלך הקורס יחשפו הסטודנטים למגוון של פעילויות של חינוך סביבתי בארץ ובעולם, ולכלים המשמשים לפיתוח מנהיגות קהילתית סביבתית, וילמדו ליישמם במסגרת עבודת מחקר מונחית.

נושאי הקורס:

 1. גישות שונות לחינוך סביבתי.
 2. מטרות החינוך הסביבתי.
 3. כלים בחינוך סביבתי: פליאה, חקר, חשיבה ביקורתית, פיתוח עמדות כלפי הסביבה.
 4. היכרות עם תכניות חינוך בינלאומיות לחקר הסביבה.
 5. כוחה של קהילה: מעורבות הקהילה בפרויקטים סביבתיים.
 6. דילמות סביבתיות: נושא מחולל מעורבות סביבתית בקהילה.
 7. חינוך סביבתי במערכת החינוך הפורמלית.
 8. פעולות חינוך סביבתי, המונהגות על ידי גופים ממשלתיים וירוקים.
 9. יזמות סביבתית ככלי בחינוך סביבתי בקרב בני נוער.

תסקירי השפעה על הסביבה הם חלק מפעילות מערכת התכנון והבנייה, ומטרתם לשלב היבטים סביבתיים בהליך קבלת ההחלטות במוסדות התכנון והבנייה. התסקיר אמור לבחון, בצורה מקצועית ואובייקטיבית, את רגישות וערכיות הסביבה שבה מתוכנן פרויקט פיתוח מסוים, ואת ההשפעה הצפויה מאותו פרויקט על הסביבה.

התסקיר הוא כלי שנועד לספק לרשויות, ליזם ולציבור מידע שיסייע בקבלת החלטה, אם אובדן משאבי טבע (כגון: קרקע, מים, נוף, בתי גידול ומינים), או אם עוצמת חשיפת התושבים למפגעים (כגון: אוויר מזוהם, רעש וקרינה), הם סבירים ביחס לתרומתו הכלכלית והחברתית של הפרויקט. במובן זה, תסקיר השפעה על הסביבה הוא מסמך שתפקידו לקבוע, במונחים של משאבי סביבה, את 'עלותה' של פעולת פיתוח מתוכננת. התסקיר יכול גם להפיג חששות לא מוצדקים בדבר השפעותיו השליליות של פרויקט כלשהו על סביבתו.

על סמך המידע שבתסקיר, יכולים מקבלי החלטות לאשר את הקמתו של פרויקט, להעמיד בפניו סייגים, לשנותו בצורה זו או אחרת, או אף לבטלו כליל. המטרה היא, שבסופו ש דבר, פגיעתן של פעולות פיתוח במשאבי הסביבה תהיה מזערית.

מטרת הקורס היא לחשוף את הסטודנטים לעקרונות, למרכיבים ולדרכי ההפעלה של תסקיר השפעה על הסביבה. במסגרת הקורס ידונו תפקיד התסקיר, המבנה שלו, הליך הפעלת התסקיר בעולם ובישראל, ושיטות לזיהוי ולהערכת השפעות סביבתיות של פרויקטי פיתוח.

נושאי הקורס:

 1. מטרותיו של תסקיר השפעה.
 2. תקנות תסקירי השפעה על הסביבה בעולם ובישראל.
 3. מקורות הדרישה להכנת תסקיר השפעה על הסביבה במערכת התכנון והבניה בישראל.
 4. מבנה של תסקיר השפעה על הסביבה בישראל.
 5. הליך של בדיקת תסקיר השפעה.
 6. התפתחות מערכת תסקירי השפעה על הסביבה בישראל: הישגים ולקחים.
 7. שיטות לזיהוי והערכת השפעות סביבתיות.
 8. מעורבות הציבור בהכנת תסקירי השפעה על הסביבה בישראל.

הקורס יקנה ידע עדכני על הגישות והטכנולוגיות המודרניות, המסגרות החוקיות והמנהליות והכלים לניהול הפסולת כמשאב.

נושאי הלימוד:

 1. טכנולוגיות לטיפול בפסולת.
 2. ניתוח מחזור חיים ותמריצים כלכליים בטיפול בפסולת מוצקה.
 3. קבלת החלטות.

הקורס יכלול גם סיורים מקצועיים.

קיימות 3 גישות עיקריות לפיתוח בר-קיימא:

 1. גישה סביבתית- מתרכזת ביחסי גומלין בין אוכלוסייה, סביבה, צריכה וטכנולוגיה. על פי גישה זו, פיתוח בר-קיימא חייב להפחית את הלחץ של האוכלוסייה על משאבי הטבע (לדוגמא: מזון, מים, אנרגיה וכו').
 2. גישה כלכלית- המטרה של פיתוח בר-קיימא היא לאפשר פיתוח כלכלי לאורך זמן, בלי פגיעה משמעותית במשאבי טבע.
 3. גישה חברתית- מתרכזת בהתפתחות החברתית- גידול אוכלוסייה, הגירה, אי-שוויון ורווחה- ופחות במשאבי טבע וסביבה.

מטרת הקורס הינה להגדיר ולפרט את המרכיבים, העקרונות והתופעות הבולטות של פיתוח בר-קיימא: סביבתיות, כלכליות וחברתיות. הלימודים יתרכזו בקריטריונים כמותיים ואיכותיים של פיתוח בר-קיימא, אסטרטגיות לפיתוח אזורי ועירוני, שמאפשרות לצמצם את הנזקים הסביבתיים והחברתיים של הפיתוח. בנוסף, הקורס יגדיר ויפרט תיאוריות ופאראדיגמות עיקריות של פיתוח מרחבי, כגון: פאראדיגמת "מרכז-שוליים", תיאורית "קוטבי צמיחה", תיאורית מלטוס וכו'.

שקלול הציונים

במסלול א' עם כתיבת עבודת גמר מחקרית – תיזה

קורסי ליבה ו/או חובה וקורס בחירה (לא כולל השלמות) – 40%
עבודה סמינריונית אחת – 10%
עבודת גמר מחקרית – 50%
סך-הכול  100%

במסלול ב' עם כתיבת פרויקט גמר     

קורסי ליבה ו/או חובה וקורס בחירה  (לא כולל השלמות) – 50%
שתי עבודות סמינריוניות – 20%
פרויקט בין תחומי/בחינה – 30%
סך-הכול 100%