סמינר חוגי

סמינר חוגי לתלמידי תואר שני

כחלק מחובות התואר, ומתוך מטרה להיחשף לכמה שיותר נושאים סביבתיים חדשים ודיונים בסוגיות סביבתיות מגוונות, במהלך הלימודים חלה חובת נוכחות ב-

  • 22 מפגשי סמינר חוגי המתקיימים במסגרת הקורס ׳סמינר חוגי וימי עיון׳ / מפגשי סמינר חוגי חיצוניים (המתקיימים מחוץ לחוג, ואשר מתפרסמים על ידי מזכירות החוג).

  • השתתפות ב- 5 ימי עיון ו/או כנסים העוסקים בנושאים סביבתיים, שיפורסמו על ידי מזכירות החוג במהלך השנה (הסבר על ימי עיון בהמשך העמוד). 

סמינר חוגי לתלמידי מחקר מקדים

כחלק מחובות התואר, ומתוך מטרה להיחשף לכמה שיותר נושאים סביבתיים חדשים ודיונים בסוגיות סביבתיות מגוונות, במהלך הלימודים חלה חובת נוכחות ב-

  • 10 מפגשי סמינר חוגי המתקיימים במסגרת הקורס ׳סמינר חוגי וימי עיון׳ (לתלמידי תואר שני) / מפגשי סמינר חוגי חיצוניים (המתקיימים מחוץ לחוג, ואשר מתפרסמים על ידי מזכירות החוג).

  • השתתפות ב- 5 ימי עיון ו/או כנסים העוסקים בנושאים סביבתיים, שיפורסמו על ידי מזכירות החוג במהלך השנה (הסבר על ימי עיון בהמשך העמוד). 

סמינר דוקטורנטים (לתלמידי תואר שלישי)

כחלק מחובות התואר, ומתוך מטרה להיחשף לכמה שיותר נושאים סביבתיים חדשים ודיונים בסוגיות סביבתיות מגוונות, במהלך הלימודים חלה חובת נוכחות ב-

  • 27 מפגשי סמינר דוקטורנטים (המתקיימים בדרך כלל ביום רביעי האחרון של כל חודש).

  • השתתפות ב- 10 ימי עיון ו/או כנסים העוסקים בנושאים סביבתיים (הסבר על ימי עיון בהמשך העמוד). 

בנוסף, על כל דוקטורנט/ית להציג לפחות 3 פעמים את נושא מחקרו/ה במסגרת מפגשי סמינר דוקטורנטים וסמינר חוגי –

1. הצגה ראשונה – תתקיים במסגרת מפגשי סמינר דוקטורנטים, בסמוך למועד אישור הצעת המחקר של עבודת הדוקטורט.

2. הצגה שנייה – תתקיים במסגרת מפגשי סמינר דוקטורנטים, בסמוך למועד הסופי של הגשת עבודת הדוקטורט.

3. הצגה שלישית – תתקיים במסגרת מפגשי סמינר חוגי, בסמוך למועד הסופי של הגשת עבודת הדוקטורט.

ימי עיון ומפגשי סמינר חוגי חיצוניים

להלן מספר כללים והנחיות באשר להשתתפות ביום עיון/כנס/מפגשי סמינר חוגי חיצוניים:

1. נוכחות ביום עיון/כנס מעל 5 שעות תיחשב כיום עיון מלא – יש להעביר דו״ח סיכום יום עיון (הסבר בסעיף 5).
2. נוכחות ביום עיון/כנס עד 5 שעות תיחשב כחצי יום עיון – יש להעביר דו״ח סיכום יום עיון (הסבר בסעיף 5).
3. נוכחות ביום עיון/כנס או מפגשי סמינר חוגי חיצוניים המתקיימים עד שעתיים, תיחשב כהשתתפות בסמינר חוגי חיצוני – יש להעביר דו״ח סיכום יום עיון (הסבר בסעיף 5). 
4. נוכחות במפגשי סמינר חוגי שמתקיימים במסגרת הקורס ׳סמינר חוגי וימי עיון׳ של החוג נחשבת כהשתתפות בסמינר חוגי, ונכללת במכסת 22 המפגשים (לתלמידי תואר שני) / 10 המפגשים (לתלמידי מחקר מקדים) – אין צורך בהעברת דו״ח סיכום יום עיון.
5. עבור כל השתתפות ביום עיון/כנס/סמינר חוגי חיצוני, יש להגיש דו"ח סיכום נפרד ולצרף את התכנית שלו. את הדו"ח סיכום ניתן למלא בטופס הממוחשב שלהלן, או להדפיסו ולהגישו למזכירות החוג
6. נוכחות ביום הצגת פרויקטים / יום חלוקת מלגות החוג / יום עיון של החוג תיחשב כיום עיון, ואין חובת הגשת דו"ח סיכום בעבורו. נוכחות בו תיכלל בסך ימי העיון הנדרשים. 
7. רשימת ימי עיון/כנסים/מפגשי סמינר חיצוניים תשלח במייל על ידי מזכירות החוג. מעבר להם יוכרו גם ימי עיון/כנסים/סמינרים הבאים:
א. ימי עיון/כנסים/סמינרים הנערכים על ידי המשרד להגנת הסביבה, החברה להגנת הטבע, רשות הטבע והגנים ואדם טבע ודין.  
ב. ימי עיון/כנסים הדנים בנושאי סביבה טבעית, אנרגיה, קלינטק, חקיקה סביבתית וכדומה.
8. ימי עיון/כנסים/סמינרים נוספים העוסקים בנושאים סביבתיים ואשר לא נשלחו על ידי מזכירות החוג, יש לשלוח את תכנית יום העיון/כנס/סמינר למזכירות החוג לבירור וקבלת אישור הכרה בהם.
9.הכרה בימי עיון/כנסים/השתלמויות מטעם מקום העבודה – ניתן יהיה להכר בימים אלו כחלק ממכסת ימי העיון הנדרשים, אולם, רק לאחר קבלת אישורה של פרופ' אופירה אילון את התכנית של היום עיון/כנס/השתלמות, ועד 2 ימים בלבד. את התכנית יש לשלוח למזכירות החוג. 
10. אפשרות המרה בין מפגשי סמינר חוגי לימי עיון – ניתן להשתתף במפגשי סמינר חוגי/ימי עיון מעבר למכסה שצוינה ולהמיר את המפגשים/ימי עיון העודפים לפי המפורט:
א. על השתתפות ב – 3 מפגשי סמינר עודפים (מעבר למכסת 22 המפגשים הנדרשים) – ניתנים להמרה ליום עיון 1. אולם, המרה זו תתאפשר פעם אחת בלבד! לא תתאפשרנה המרות לימי עיון נוספים מעבר ל – 25 מפגשי סמינר חוגי.
ב. כל השתתפות ביום עיון נוסף (מעבר ל – 5 ימי העיון הנדרשים) ניתן להמיר ל – 3 מפגשי סמינר חוגי. המרה זו אינה מוגבלת – ניתן להשתתף בימי עיון מעבר למכסה הנדרשת, וכל יום עיון מעבר ל – 5 ימי העיון הנדרשים יוכלו להיות מומרים ל – 3 מפגשי סמינר חוגי.