SAVE THE DATE

הצגת פרוייקטי גמר של תלמידי החוג
וטקס חלוקת מלגות החוג

מפגש ZOOM

22.11.2021 יום שני 15:00-19:00

SAVE THE DATE

הצגת פרוייקטי גמר של תלמידי החוג
וטקס חלוקת מלגות החוג

מפגש ZOOM

22.11.2021
יום שני
15:00-19:00

קמפוס

15-17.5.2022 ראשון-שלישי

קורס בחירה.
קורס סמינר הכולל סיור ולינה – פרטים יינתנו בהמשך.
ההגעה לסיור הינה עצמאית.
הקורס שווה 2 שש"ס.

קמפוס

15-17.5.2022 ראשון-שלישי

קורס בחירה.
קורס סמינר הכולל סיור ולינה – פרטים יינתנו בהמשך.
ההגעה לסיור הינה עצמאית.
הקורס שווה 2 שש"ס.

קמפוס מחקר
שריפות יער והשפעותיהן הסביבתיות

מפגשי ZOOM -
23-24.5.2021 ראשון - שני 17:00-19:00
סיור שריפות כרמל -
30.5.2021 יום ראשון 08:00-18:00
הצגת מצגות צוותיות (מפגש פרונטלי באוניברסיטה) -
13.6.2021 או 20.6.2021 יום ראשון 17:00-20:00

הכרת השפעת שריפות יער על תשתיות טבעיות, משך ההשפעה ותהליך השיקום, בהדגמה על שריפת-היער בכרמל בשנת 2010 במרחב אגן נחל אורן, כולל הבנות מימשקיות וניהוליות לגבי מניעה, טפול בעת השריפה, והשיקום.

קמפוס מחקר
שריפות יער
והשפעותיהן הסביבתיות

מפגשי ZOOM -
23-24.5.2021 ראשון - שני 17:00-19:00
סיור שריפות כרמל -
30.5.2021 יום ראשון 08:00-18:00
הצגת מצגות צוותיות (מפגש פרונטלי באוניברסיטה) -
13.6.2021 או 20.6.2021 יום ראשון 17:00-20:00

הכרת השפעת שריפות יער על תשתיות טבעיות, משך ההשפעה ותהליך השיקום, בהדגמה על שריפת-היער בכרמל בשנת 2010 במרחב אגן נחל אורן, כולל הבנות מימשקיות וניהוליות לגבי מניעה, טפול בעת השריפה, והשיקום.

קמפוס מחקר
סוגיות בניהול אגני ניקוז- נחל הקישון

היכרות עם אגן הניקוז של נחל הקישון- התשתית הפיזית, ההידרולוגיה, שימושי הקרקע, ההתיישבות ומכלול הסוגיות הסביבתיות והניהוליות שבו, פתרוניהן ותכניות העתיד.
במהלך הקורס יתקיימו 2 מפגשים מקדימים בזום, 2 סיורים ומפגש הצגת מצגות צוותיות (באוניברסיטה) –
מפגש 1 – 11.5.2021 יום שלישי 16:00-18:00.
מפגש 2 – 18.5.2021 יום שלישי 16:00-18:00.
סיור בנחל קישון תחתון – 25.5.2021 יום שלישי.
סיור בנחל קישון עליון – 1.6.2021 יום שלישי.
מפגש הצגת מצגות צוותיות – 22.6.2021 יום שלישי 16:00-19:00