MA בניהול משאבי טבע וסביבה

מטרת הלימודים

מטרת הלימודים בתכנית לניהול משאבי טבע וסביבה הינה הרחבת הידע המקצועי בתחומי הסביבה. הדגש הינו על מדעי החברה והניהול והכשרת כוח אדם ברמה אקדמית גבוהה עם ידע וכלים, לשם התמודדות ופתרון בעיות בתחומי איכות הסביבה. כמו כן, השפעה על קביעת מדיניות וקבלת החלטות בנושאי שימור וטיפוח הסביבה ופיתוח בר קיימא.

בנוסף, אנו מציעים הכשרה במדיניות סביבתית לתלמידי מחקר ומעודדים ביצוע מחקרים בתחום.

מבנה התכנית

הלימודים מתנהלים ב- 2 מסלולים:

מסלול א' עם כתיבת עבודת גמר מחקרית (תזה)- קורסים בהיקף של 36 שש"ס (שעות שבועיות סמסטריאליות), לא כולל לימודי לימודי השלמה, וכתיבת עבודת גמר מחקרית (תזה).

במסלול זה נכללים קורסי חובה בחוג, קורס סמינריון אחד לפחות, קורסי בחירה בדרג 3-4 מתוך החוג ומחוצה לו, וכתיבת עבודת גמר מחקרית (תזה).

יש להגיש הצהרת כוונות מאושרת על ידי המנח/ים לקראת סוף השנה הראשונה, לא יאוחר מתאריך 1 בספטמבר. להלן קישור לטופס הצהרת כוונות.

יש להגיש הצעת מחקר מאושר לתיזה לקראת סוף סמסטר ב' של השנה השניה ולא יאוחר מתאריך 15 ביוני. להלן הנחיות לכתיבת הצעת מחקר.

להלן רשימת נושאי עבודות תזות שנכתבו על ידי בוגרי החוג.

מסלול ב' עם כתיבת פרויקט גמר- קורסים בהיקף של 36 שש"ס (שעות שבועיות סמסטריאליות), לא כולל לימודי השלמה, והשלמת פרויקט גמר קבוצתי.

במסלול זה נכללים קורסי חובה בחוג, 2 קורסי סמינריון לפחות, קורסי בחירה בדרג 3-4 מתוך החוג ומחוצה לו, וכתיבת פרויקט גמר בנושא בינתחומי.

להלן רשימת נושאי פרויקטי גמר שנכתבו על ידי בוגרי החוג.

בהתאם ללימודים בתואר הראשון ולפי מידת הצורך, מותאמת תכנית לימודי השלמה אישית לכל סטודנט, הנקבעת על ידי ועדת הקבלה החוגית. לימודי ההשלמה אינם נמנים במסגרת צבירת השעות לתואר, והציונים בקורסים אלה אינם נכללים בממוצע הציונים הסופי.

כל הסטודנטים מתקבלים לחוג למסלול ב' (ללא תזה). בסוף שנת הלימודים הראשונה, תלמידים עם ממוצע 87 המבקשים לכתוב תזה, יגישו הצהרת כוונות בינתחומית ואישור שני מנחים. בהתאם להישגי הסטודנט ולהצעה שהגיש, ועדת ההוראה תאשר מעבר למסלול עם תזה (מסלול א'). הצעת מחקר מלאה, המועברת לשיפוט חיצוני, תוגש לא יאוחר מחודש מאי בשנת הלימודים השניה.

hand drawing signs of different green sources of energy in hexahedron shape, a 'reduce, reuse, recycle' sign in the centre. Blurred green background. Concept of clean environment.

תעודה

המסיימים בהצלחה את התכנית יהיו זכאים לתואר מוסמך (MA) ב"ניהול משאבי טבע וסביבה" מאוניברסיטת חיפה.

שקלול הציונים

מסלול עם תיזה

קורסי ליבה, קורסי חובה וקורסי בחירה (לא כולל השלמות), 40%

עבודה סמינריונית אחת, 10%

עבודת גמר מחקרית 50%

סך-הכול, 100%

 

מסלול פרוייקט

קורסי ליבה, קורסי חובה וקורסי בחירה (לא כולל השלמות), 50%

שתי עבודות סמינריוניות, 20%

פרויקט בין תחומי/בחינה 30%

סך-הכול, 100%