קורסי השלמות

הכלכלה עוסקת בניתוח ההיבטים השונים של פעילויות הייצור והצריכה, הן מנקודת מבטה של החברה כולה (מאקרו-כלכלה), והן מנקודת מבטם של יחידות ומגזרים בודדים המתקיימים בה (מיקרו-כלכלה). ניתוח זה משולב בבחינת אמצעי מדיניות שונים, המכוונים להשפיע על היקפן, הרכבן ואיכותן של פעילויות הייצור והצריכה. 

מטרת הקורס הינה להקנות דרכי חשיבה וכלים אנליטיים בסיסיים באשר להקצאת מקורות וחלוקת משאבים מוגבלים, לצורך השגת מוצרים ושירותים. יינתן דגש לניתוח תופעות כלכליות, על ידי מעקב אחר פעילותם של התאים הכלכללים הבסיסיים, המרכיבים את המערכת הכלכלית כולה, וייבחנו אמצעים שהממשלה עושה בהם שימוש כדי להשפיע על הפעילות בשווקים במשק.

הכרת עולם הטבע. הבנת מושגים, עקרונות ותהליכים העומדים בבסיס הביולוגיה. מתן כלים להבנה בסיסית של שיח בנושאים ביולוגיים.

נושאי הקורס:

 1. העץ הפילוגנטי של עולם החי, רמות ארגון בטבע, התפתחות החיים עלי אדמות, אבולוציה.
 2. מבנה האטום, תכונות החומר, אנרגיה, הטבלה המחזורית, תגובה כימית, קשר כימי.
 3. תרכובות אורגניות ואנ-אורגניות, מאקרו-מולקולות (פחמימות, שומנים, חלבונים), אנזימים.
 4. דיפוזיה ואוסמוזה. מבנה ותפקוד התאם (פרוקריוטי, אאוקריוטי, אנימלי, צמחי), הקוד הגנטי, שעתוק ותרגום.
 5. מחזור התא (מיטוזה, מיוזה), וירוסים, תורשה מנדלית.
 6. תהליכי המרת אנרגיה- נשימה, תסיסה, פוטוסינתיזה.

הכרת תחומי החקר במדע האקולוגיה. לימודי מושגי יסוד, תהליכים בסיסיים ותיאוריות באקולוגיה, הקניית תשתית ידע עדכני אשר תוביל להבנה ולהערכה של שבריריות המערכת האקולוגית שבתוכה אנו חיים.

נושאי הלימוד:

 1. מהו מדע האקולוגיה? מהי מערכת אקולוגית? ביומות- יער, ערבות עשב, מדבר, טונדרה, סביבה מימית.
 2. מעברי חומר ואנרגיה במערכות אקולוגיות- יצרנים, צרכנים, מפרקים, פירמידת מזון, מארג מזון.
 3. מין ביולוגי וגומחה אקולוגית, התאמות אורגניזמים לסביבה הביוטית והא-ביוטית.
 4. מחזורים ביוגיאוכימיים- מחזור הפחמן, מחזור החנקן ומחזור הזרחן בטבע.
 5. גורמים המווסתים גודל אוכלוסיה: כושר נשיאה של בית גידול, משאב מגביל, ילודה, תמותה, הגירה ונדידה. עקומת גידול אוכלוסיה.
 6. יחסים בין-מיניים- תחרות, טורף-נטרף, רעייה, הדדיות, קומנסליזם, טפילות, הסוואה, הידמות, מין מפתח.
 7. חברה, סוקציה, מגוון מינים, שונות גנטית, גורמים המשפיעים על מגוון מינים.
 8. שירותי מערכת אקולוגית.
קורסי ההשלמה יותאמו לכל סטודנט/ית באופן אישי, על סמך הרקע האקדמי שלו/ה.
נק' קורסי ההשלמה אינם נכללים בסך מספר השש"ס הנדרשים לקבלת התואר. ציון עובר של כל קורס- 66 ומעלה.
עד להשלמת כל קורסי ההשלמה הנדרשים, מעמד הסטודנט/ית הינו על תנאי.