הנחיות לכתיבת הצעת מחקר לתזה לתואר שני

הצעת המחקר מהווה שלב ראשוני בכתיבת התזה ל- M.A.

ההצעה תוגש על ידי הסטודנט ליו"ר הוועדה ללימודי תואר שני לאחר שאושרה על ידי המנחה עד ה- 15.6 בשנת הלימודים השנייה. 

יו"ר הוועדה יעביר את ההצעה לשופט חיצוני אשר יעריך את נושא המחקר, איכות הסקירה התיאורטית והמתודולוגיה.

השופט יצביע על קשיים אפשריים העלולים לצוץ במהלך המחקר ויציע דרכים להתמודד עמם.

יש להקפיד על כתיבה ברורה ושפה אקדמית.

הצעת המחקר צריכה להיות מודפסת ברווח כפול.

אורך הצעת המחקר- כ- 15 עמודים (כולל בבליוגרפיה).

שער ובו- נושא עבודת המחקר, שמות המנחים ותאריך הגשה.

פרק ראשון הכולל-
1. בעיית המחקר.
2. הצגה כללית- רקע על בעיית המחקר ועל ההיבטים המעוררים את הצורך בו.
3. שאלות המחקר.

פרק שני- סקירת ספרות הכוללת-
1. הסברים והגדרות נומינליות של משתני המחקר.
2. סקירה של מחקרים מדעיים ותיאוריות המהווים את הרקע ומעלים את הצורך במחקר.

פרק שלישי- מטרות המחקר הכוללים-
1. מטרות ושאלות המחקר.
2. השערות המחקר.

פרק רביעי- שיטת המחקר הכוללת-
1. השיטה לאיסוף הנתונים- תכנית איסוף הנתונים בפירוט מרבי, תוך התייחסות ספציפית לכל השערה והצגת מועדי, דרכי ומקורות האיסוף.
2. כלי המחקר- פירוט ההגדרות האופרטיביות של המשתנים.
3. דגימה- אוכלוסיית המחקר, גודל המדגם וסוגו.
4. ניתוח הנתונים- אופן ניתוח הנתונים ופירוט השיטות הספציפיות לעיבודם וניתוחם.

פרק חמישי- תרומה משוערת של המחקר.

תקציר (Abstract) באנגלית.

רשימה בבליוגרפית.

לוח זמנים לביצוע המחקר.

נספחים (רק במידת הצורך).